پرسشنامه رایگان مدیریت مشارکتی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

چکیده:

پویايی نظام آموزش و پرورش در گرو پدید آوردن فضای سازمانی مناسب و مطلوب، اعتماد و مسئولیت پذیری،و تقویت فرهنگ مدیریت مشارکتی می باشد و در این راستا مهمترین منابع سازمانی یعنی سرمایه انسانی متعهد، پرورش پیدا می کند که با وفا داری و وابستگی به سازمان و حفظ ارزش های آن، تحقق اهداف را سامان می دهد. در این تحقیق با تاکید بر دیدگاه دبیران ” مدیریت مشارکتی و رابطه آن با تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های دخترانه دولتی- عادی نواحی 2و 4 مشهد ” مد نظر قرار گرفته است. نمونه مورد نظر شامل 290 دبیر می باشد ( 290=N ) که با توجه به تعداد مدیران این دو ناحیه که 58 نفر می باشند در هر دبیرستان به ازای هر مدیر 5 دبیر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری تحقیق دو پرسشنامه ( سنجش سبک مدیریت مشارکتی ) و ( سنجش تعهد سازمانی دبیران ) برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه این تحقیق از همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است که همه فرضیه ها با 9/99 درصد اطمینان تایيد می شود و در بخش سایر یافته های تحقیق برای مقایسه مولفه های مشارکت و تعهد سازمانی در بین سطوح تحصیلی مختلف و نیز سنوات خدمت از تحلیل واریانس ( آزمون F ) و نیز برای مقایسه مولفه های مشارکت و تعهد سازمانی در بین رشته تحصیلی و تناسب رشته با موضوع تدریس از آزمون برابری میانگین ها ( t-test ) استفاده شده است. کلیه روابط به دست آمده در سطح 5./.>p معنی دار می باشد. بین میزان استفاده از سبک مدیریت مشارکتی از دیدگاه دبیران و میزان تعهد سازمانی آنان در مدارس تحت مطالعه رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین میزان استفاده از سبک مدیریت مشارکتی از دیدگاه دبیران با میزان ” ساختن فضای سازمان ” از جانب آنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین میزان استفاده از سبک مدیریت مشارکتی از دیدگاه دبیران با میزان ” حمایت از مدیران ” از جانب آنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین میزان استفاده از سبک مدیریت مشارکتی از دیدگاه دبیران با میزان ” رعایت ارزش های اساسی سازمان ” از جانب آنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مدیریت مشارکتی