پرسشنامه رایگان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر میان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و جهت انجام این پژوهش از روش علی _ مقایسه های استفاده گردید . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ، پرسشنامه فناوری اطلاعات با ضریب پایایی 94/0 و پرسش نامه مدیریت دانش با ضریب پایایی 87/0 می باشد . همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (t-test)t استفاده شده است.

نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات و نگرش به مدیریت بر دانش تأثیر معناداری ندارد. فناوری اطلاعات دارای چهار مؤلفه رایانه ، نظام اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون اداری است. مدیریت دانش نیز شامل هشت مؤلفه اهداف دانش ، شناسایی دانش ، اکتساب دانش ، توسعه دنش ، اشتراک دانش ، بهره گیری دانش ، نگهداری دانش و ارزیابی دانش می باشد. در بررسی میان هر یک از متغیرها با مؤلفه های فناوری اطلاعات و مؤلفه های مدیریت دانش ، مشاهده گردید که به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش نسبت به مدیریت دانش تأثیر معناداری ندارد. فقط به کارگیری فناوری اطلاعات بر مؤلفه نگرش نسبت به نگهداری دانش تأثیر معنا داری دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران

پرسشنامه رایگان مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

چکیده

در این پژوهش با نظر به مؤلفه های اصلی نظریه نوناکا ؛ اجتماعی شدن ، برونی سازی ، ترکیب و درونی سازی ، جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته ، آنگاه به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت دانش اثر بخش پرداخته شده است . مدیران عالی ، میانی و اجرایی ، گروه اصلی مورد مطالعه را تشکیل داده اند.

گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل افراد ( سرشماری ) صورت گرفته است . این اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماری مدیران در دانشگاه فردوسی که مشتمل بر 75 نفرمی باشند ، انجام شده است .

در این میان ، 53 نفر از مدیران به عنون گروه اصلی مورد مطالعه پاسخگوی پرسشنامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی استفاده شده است . برای تعیین روایی پرسشنامه مدیریت دانش از روایی سازه بهره گرفته شده است و لذا، بر مبنای سازه های اصلی مدیریت دانش در نظریه نوناکا از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس (متعامد ) استفاده شده است .ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در نتیجه محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 88% می باشد و به استناد گزارش عباسی (1377) ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 78 % می باشد .

تحلیل داده ها نشان داده است که برونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخور دار است و سپس به ترتیب، اجتماعی شدن ، برونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته اند . همچنین ، بر اساس نتایج بدست آمد ه ، میان فرهنگ سازمانی و درونی سازی ، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد.

در حالیکه ، این رابطه با اجتماعی شدن معنی دار نیست . به طور خلاصه ، می توان چنین نتیجه گرفت که مدیران در دانشگاه فردوسی بیش از آنکه تمایل به تشریک و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند ، تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با دیگران دارند. فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از متغیيرهای اثر گذار ، بر تشدید پدیده فرد گرایی و رقابتی بودن در بین مدیران می افزاید .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مدیریت دانش براساس نظریه ی نوناکا

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب مدیریت دانش

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی راهبرد غالب مدیریت دانش

هدف: محیط پویا و رقابتی سازمان‌های کنونی باعث شده است تا دانش و مدیریت دانش به یکی از مباحث اصلی مورد توجه سازمان‌ها تبدیل شود. در مدیریت دانش سازمانی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که به منزله راهبردهایی برای جهت‌گیری مدیریت دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. موفقیت هر سازمانی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب راهبرد‌های مناسب آن دارد. راهبرد‌های سازمان را می‌توان در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبرد‌های وظیفه‌ای و راهبرد‌های عملیاتی طبقه‌بندی کرد. هماهنگي بايد بتواند در سطوح مختلف راهبرد‌های سازمان به طور موفقيت‌آميزي برقرار‌ شود تا یک سازمان بتواند به هدف‌های خود دست یابد. هماهنگی راهبردهای وظيفه‌اي مانند راهبرد فرهنگ سازمانی، راهبرد‌های مدیریت دانش و زیر‌نظام‌های عملياتي آن با راهبرد اصلي سازمان مي‌تواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسايي ميزان هماهنگي راهبردهای سازمانی مورد توجه و بررسی نقش این هماهنگی‌ها بر ميزان اجراي فعالیت‌های مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي می‌باشد.

روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی‌- توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی بدست آمد. نمونه آماری این پژوهش را پنج دانشگاه جامع کشور (شامل دانشگاه‌های تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد) تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و 3 پرسشنامه و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. زیر‌ساخت نظری مصاحبه که برای شناسایی راهبرد‌ اصلی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد، نظریه دیوید، پرسشنامه شناسایی راهبرد فرهنگ سازمانی، نظریه دنیسون و میشرا، پرسشنامه شناسایی راهبردهای مدیریت دانش نظریه بیرلی و دالی، پرسشنامه شناسایی راهبرد‌های زیر‌نظام‌های مدیریت دانش بر پایه برخي از متون، نظریه نوناکا و تاکوچی و نظریه چوی و لی  شکل گرفت. محتوای سیاهه‌وارسی را مصداق‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش تشکیل داد.

یافته‌ها: نتايج بدست آمده، نشان‌دهنده عدم هماهنگی بیرونی کل در 3 دانشگاه و هماهنگی بیرونی کل متوسط در 2 دانشگاه مورد مطالعه بود. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه عدم هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون فرضيه‌ها، نشانگر وجود رابطه مستقيم به نسبت قوي بين هماهنگي بیرونی كل راهبردها (هماهنگی بیرونی عمودی و افقی) و ميزان پياده‌سازي مديريت دانش و رابطه مستقيم و قوي بين هماهنگي دروني كل راهبردها (هماهنگی درونی عمودي و افقي) و ميزان اجراي مديريت دانش بود.

کاربرد‌‌‌های احتمالی: الگوی طراحی شده در این پژوهش می‌تواند توسط مدیران سازمان‌ها بويژه دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به عنوان ابزاری برای انتخاب و هماهنگ‌سازي راهبرد‌های نظام مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با راهبرد اصلی سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این الگو می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی انواع هماهنگی‌های راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش برای سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بکار گرفته شود.

ارزش و اصالت: از آنجائيكه مديريت دانش بعنوان رويكردي براي توسعه سازمان‌ها و نيز دستيابي به رسالت و هدف‌های آنها بشمار مي‌آيد، توجه به راهبردهاي آن در راستاي راهبردهاي سازمان مي‌تواند نقش اين مطالعه را در ارزش‌آفريني حرفه علم اطلاعات و دانش‌شناسي در مديريت سازمان‌ها مشخص کند. الگوي مفهومي پژوهش نيز مي‌تواند مبناي بسياري از پژوهش‌ها و توسعه تفكر راهبردي در سازمان‌ها باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی راهبرد غالب مدیریت دانش

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج