پرسشنامه رایگان محقق ساخته براساس مدل فولان در زمینه عوامل موثر بر اجرای تغییرات برنامه درسی

تاریخ انتشار : 23 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل فولان در زمینه عوامل موثر بر اجرای تغییرات برنامه درسی

زمینه و هدف: تدوین برنامه های درسی و اجرای دقیق و درست آن ها مستلزم مشارکت همه افراد و ارگان ها و نهادها می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مقطع ابتدایی(پایه ششم) طراحی و اجرا گردید.

روش : پؤوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. در این مطالعه مدیران، معاونان و معلمان مدارس مقطع ابتدایی نواحی هفت گانه شهر مشهد در سال تحصیلی 1393-94 به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق، نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد و گروه نمونه 378 معلم و مدیر و معاون بودند که از این تعداد 311 نفر به سوالات پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل سه عاملی فولن (2007) بود که در بردارنده سه عامل اصلی ویژگی های تغییر، شرایط و زمینه های محلی و عوامل خارجی؛ و مشتمل بر 9 مولفه (نیاز، وضوح، پیچیدگی، کیفیت و سودمندی مواد، ناحیه آموزشی، ویژگی های هیئت مدیره و جامعه، نقش مدیران، معلمان و عوامل خارجی) بود . روایی و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین برناهم درسی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسشنمه بر اساس آلفای کرونباخ 0.89 و در سطح مناسبی بود. بررسی داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، واریانس و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و تی مستقل) صورت گرفت.

یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آن بود که وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی در مولفه های ویژگی های تغییر(نیاز، وضوح، پیچیدگی و کیفیت و سودمندی مواد) براساس میانگین بدست آمده از میانگین مطلوب ، بطور معناداری کمتر بوده و بر این اساس در سطح مطلوبی قرار ندارند.

نتیجه گیری: از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که وضعیت عوامل موجود موثر بر اجرای برنامه درسی (مدل فولان) در مقطع ابتدایی در سطح مطلوبی نمی باشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل فولان در زمینه عوامل موثر بر اجرای تغییرات برنامه درسی