پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است ودر اجرای آن از روش ” تحقیق موردی ” و از نوع ” چند موردی ” استفاده شده است. در راستای اجرای تحقیق “چند موردی” حاضر، روشهای “پیمایشی”، “تاریخی” و “کتابخانه ای” نیز به کار گرفته شده است. از طرفی، برای تجزیه و تحلیل و تطبیق یافته ها، از “روش تطبیقی” استفاده شده است. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی تطبیقی برنامه ها و عملکردهای مراکز ملی اطلاعات علمی در ایران و همچنین، شناسایي متغیر های کیفی موفقیت یک مرکز اطلاعات علمی ملی است. این تحقیق، دو نوع اطلاعات کیفی و کمی را تحت پوشش قرار داده و از اطلاعات کیفی در راستای قوام بخشیدن و تایيد اطلاعات کمی استفاده کرده است. اطلاعات کیفی این تحقیق، از پرونده ها و سوابق بایگانی، اسناد، شواهد و مدارک موجود و مواردی نیز از طریق مشاهده به دست آمده و اطلاعات کمی، با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. در فراهم آوردن اطلاعات کمی، ذی نفع های هر یک از این مراکز مورد نظر قرار گرفتند. از این رو، جامعه آماری پژوهش حاضر از مدیران و کارکنان هر یک از این مراکز، مدیران کتابخانه ها استفاده کننده هریک از این مراکز، و استفاده کنندگان حضوری و غیر حضوری هر یک از این مراکز تشکیل شده است. برای آزمون پرسش های کمی و فرضیه های تحقیق، از آزمون تحلیل واریانس، t، مجذور کا، همبستگی پیرسون، تعقیبی دانکن وشفر استفاده شده است. نتایج نشان داد که:1. بین نمرات ارزیابی مدیران و کارکنان (خود این مراکز) و نمرات ارزیابی مدیران کتابخانه های استفاده کننده ( استفاده کنندگان سازمانی)، از اهداف، فعالیتها و خدمات هریک از این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.2. بین نمرات ارزیابی های درون سازمانی (استفاده کنندگان حضوری) و ارزیابی برون سازمانی (استفاده کنندگان از طریق سایت)، از خدمات این مراکز، هم به طور انفرادی (هر مرکز مجزا از مراکز دیگر) وهم به طور جمعی (هر سه مرکز با هم)، تفاوت معنی داری وجود دارد.3. در مجموع، بین نمرات ارزیابی ذی نفع های ” کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز” و نمرات ارزیابی ذی نفع های ” پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران” و “دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران”، به لحاظ ماموریت ها و عملکردهای این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.4. بین نظرات مدیران و کارکنان این سه مرکز در خصوص تاثیر پنج عامل ثبات مدیریت، دوری یا نزدیکی به مرکز، داشتن استقلال واختیار، تخصص مدیر سازمان، و فناوری اطلاعات بر موفقیت این مراکز در رسیدن به اهداف اصلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

در پایان، ضمن ارائه پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آتی، سهم این پژوهش در نظام ملی اطلاع رسانی مورد بحث وتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش ماموریت ها و عملکردهای دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور: برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

 

پرسشنامه رایگان سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

چکیده: 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است ودر اجرای آن از روش ” تحقیق موردی ” و از نوع ” چند موردی ” استفاده شده است. در راستای اجرای تحقیق “چند موردی” حاضر، روشهای “پیمایشی”، “تاریخی” و “کتابخانه ای” نیز به کار گرفته شده است. از طرفی، برای تجزیه و تحلیل و تطبیق یافته ها، از “روش تطبیقی” استفاده شده است. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی تطبیقی برنامه ها و عملکردهای مراکز ملی اطلاعات علمی در ایران و همچنین، شناسایي متغیر های کیفی موفقیت یک مرکز اطلاعات علمی ملی است. این تحقیق، دو نوع اطلاعات کیفی و کمی را تحت پوشش قرار داده و از اطلاعات کیفی در راستای قوام بخشیدن و تایيد اطلاعات کمی استفاده کرده است. اطلاعات کیفی این تحقیق، از پرونده ها و سوابق بایگانی، اسناد، شواهد و مدارک موجود و مواردی نیز از طریق مشاهده به دست آمده و اطلاعات کمی، با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. در فراهم آوردن اطلاعات کمی، ذی نفع های هر یک از این مراکز مورد نظر قرار گرفتند. از این رو، جامعه آماری پژوهش حاضر از مدیران و کارکنان هر یک از این مراکز، مدیران کتابخانه ها استفاده کننده هریک از این مراکز، و استفاده کنندگان حضوری و غیر حضوری هر یک از این مراکز تشکیل شده است. برای آزمون پرسش های کمی و فرضیه های تحقیق، از آزمون تحلیل واریانس، t، مجذور کا، همبستگی پیرسون، تعقیبی دانکن وشفر استفاده شده است. نتایج نشان داد که:1. بین نمرات ارزیابی مدیران و کارکنان (خود این مراکز) و نمرات ارزیابی مدیران کتابخانه های استفاده کننده ( استفاده کنندگان سازمانی)، از اهداف، فعالیتها و خدمات هریک از این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.2. بین نمرات ارزیابی های درون سازمانی (استفاده کنندگان حضوری) و ارزیابی برون سازمانی (استفاده کنندگان از طریق سایت)، از خدمات این مراکز، هم به طور انفرادی (هر مرکز مجزا از مراکز دیگر) وهم به طور جمعی (هر سه مرکز با هم)، تفاوت معنی داری وجود دارد.3. در مجموع، بین نمرات ارزیابی ذی نفع های ” کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز” و نمرات ارزیابی ذی نفع های ” پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران” و “دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران”، به لحاظ ماموریت ها و عملکردهای این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.4. بین نظرات مدیران و کارکنان این سه مرکز در خصوص تاثیر پنج عامل ثبات مدیریت، دوری یا نزدیکی به مرکز، داشتن استقلال واختیار، تخصص مدیر سازمان، و فناوری اطلاعات بر موفقیت این مراکز در رسیدن به اهداف اصلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

در پایان، ضمن ارائه پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آتی، سهم این پژوهش در نظام ملی اطلاع رسانی مورد بحث وتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش ماموریت‌ ها و عملکردهای کتابخانه برای مخاطبان استفاده کنندگان حضوری

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج