پرسشنامه رایگان وسواس فکري- عملی مادزلی

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وسواس فکري- عملی مادزلی

این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن ( 1977 ) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 30 ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی، 50 بیمار وسواسی را از 50 تیمار روان -نژند به خوبی تفکیک کرده است. تحلیل محتواي بعدي پاسخهاي 100 بیمار، چهار جزء عمده را که منعکس کننده چهار نوع مشکل وسواسی در بیماران بود، مشخص کرد. این چهار جزء عبارتند از: وارسی، تمیزي، کندي و شک وسواسی. البته جزء پنجمی هم بود که میشد آن را نشخوار نامید ولی این جزء تنها روي دو ماده وزن داشت. بنابراین بر اساس تحلیل موارد یادآور شده چهار مقیاس فرعی تشکیل شد. با استفاده از یک روش نمرهگذاري ساده میتوان یک نمره وسواسی کلی و چهار نمره فرعی بدست آورد. اجراي این پرسشنامه بسیار سریع و آسان است. زیرا 30 عبارت تشکیل شده که پاسخ هاي آن به شکل درست یا نادرست است (هاجسن و رچمن، 1977 ، رچمن و هاجسن، 1980 ). این پرسشنامه علاوه بر یک نمره کلی وسواس گرایی، چهارنمره فرعی براي بازبینی، شستن و تمیز کردن، کندي – تکرار، تردید-دقت به دست میدهد. متاسفانه این پرسشنامه فقط دو پرسش در ارتباط با افکار (وسواس فکري) دارد. همچنین میزان ناتوانی و شدت مشکلات را که در برابر گستردگی آنها قرار دارد، نمیسنجد. با وجود این میتواند بیماران مبتلا به وسواس فکري – عملی را از سایر اشخاص روانرنجور تشخیص دهد. به طور کلی پرسشنامه وسواس فکري-عملی مادزلی ابزاري مفید و ساده است که میتوان آن را همراه با روشهاي معمول سنجش به کار گرفت. این پرسشنامه به ویژه براي ارزیابی تغییرات در نتیجه اجراي درمان مفید است. در پژوهشی با چهل بیمار، هاجسون و راچمن ( 1997 ) نشان داد که نمره کل این پرسشنامه نسبت به تغییرات درمانی حساس است. کلا ثابت شده است که پرسشنامه وسواس فکري -عملی مادزلی ابزار مناسبی براي درمانگران و پژوهشگران در رابطه با پیامد درمانی است. همچنین وسیله خوبی است براي بررسی سبب شناسی، سیر و پیش آگهی انواع مختلف شکایتهاي وسواسی (امل کمپ،.( هوکسترا و ویسر، 1985

پایایی و روایی

پایایی و اعتبار آزمون وسواسی مادزلی در مطالعات انجام شده بر روي نمونههاي بالینی کشورهاي مختلف تائید شده است. به عنوان مثال ساناویو همبستگی بین نمرات کل آزمودنی مادزلی و آزمون

0 بدست آورد. ضریب پایایی محاسبه شده بین آزمون و آزمون مجدد بالا بوده است / پادوآ  70 راچمن و هاجسون 1980 به نقش از ترنروبیدل). در ایران استکتی ( 1976 ) پایایی این ) (r=0/89)

کلید نمره گذاري

هرپاسخی که با این کلید همخوانی دارد نمره یک دریافت میکند و در غیراین صورت نمره آن صفر است. حداکثر نمره ها در پایین کلید نمرهگذاري نشان داده شده است. فقط دو پرسش شماره 2 و 5 درباره نشخوار فکري هستند و به شکل جداگانه نمرهگذاري نمیشوند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وسواس فکري- عملی مادزلی