پرسشنامه رایگان كاربرد مدل علي نظريه رفتار برنامه ريزي شده در عملكرد رياضي دانش آموزان

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه كاربرد مدل علي نظريه رفتار برنامه ريزي شده در عملكرد رياضي دانش آموزان

چکیده:

نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر 387 دانش آموز دبيرستاني بود که به صورت تصادفي از 2 ناحيه آموزشي کرمان انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه هاي محقق ساخته شامل: نگرش نسبت به رياضي، هنجارهاي ذهني در مورد رياضي، کنترل رفتاري ادراك شده در مورد رياضي و قصد در مورد عملکرد رياضي بود. با استفاده از رگرسيون چند متغيره به شيوه سلسله مراتبي همزمان تحليل مسير بر روي مدل مورد پژوهش انجام شد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه كاربرد مدل علي نظريه رفتار برنامه ريزي شده در عملكرد رياضي دانش آموزان