پرسشنامه رایگان بررسی كارآیي واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی كارآیي واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان

چکیده:

از آن جايی كه افزایش سطح مبانی علمی در گرو تحقیقات است این تحقیق به بررسی ابعاد مدیریتی برگزاری واحد تربیت بدنی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه دانشجویان پسر و دختر رشته های مختلف تحصیلی بوده اند كه حداقل یكی از واحدهای تربیت بدنی عمومی 1و2 را در دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و یا گذرانیده باشند. نمونه گیری نیز به صورت تصادفی و از نوع طبقه ای انجام گردید كه تعداد آزمودنی ها در این پژوهش 329 نفر می باشد. روش این تحقیق از نوع پیمایشی یا بررسی است و ابزار اندازه گیری در آن پرسشنامه هنجار شده ای با ضریب پایای 9418/. = a می باشد. كه تعداد 49 سوال را طرح می سازد. 9 سوال مربوط به اهداف آموزشی، 17 سئوال مربوط به شیوه ی تدریس استاد، 6 سئوال مربوط به بخش امكانات ورزشی و 8 سئوال مربوط به ارزشیابی استاد. نتایج این تحقیق نشان داد كه اهداف آموزشی و شیوه تدریس و ارزشیابی واحد تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان در وضع مطلوبی است ولی امكانات ورزشی ناكافی به نظر می رسد، همچنین در نظر خواهی از شیوه تدریس مدرسین و ارزشیابی این درس، بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد ولی در مورد وضعیت امكانات ورزشی و اهداف آموزشی، دو گروه دختر وپسر اتفاق نظر داشتند. چكیده پایان نامه شماره 87 (علوم تربیتی ) دانشگاه به عنوان یكی از با ارزش ترین منابع علمی و تحقیقاتی هر جامعه جهت پیشرفت و تعالی می باشد. وصول اهداف آموزشی در دانشگاه منوط به استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی در این سازمان است اما پویایي نظام دانشگاه به عوامل مختلفی من جمله داشتن كاركنانی خشنود و دارای رضایت شغلی بستگی دارد، تا با به كار بستن تمامی توان خویش در راستای كارایي بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند. موضوع این تحقیق رابطه احساس برابری و رضایت شغلی كاركنان سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور با شیوه نمونه گیری ساده از لیست جامعه كاركنان اداری سازمان مركزی دانشگاه”نفر858 =N ” با استفاده از فرمول مورگان حجم نمونه ” نفر 266=n ” مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی بوده كه با استفاده از سه پرسش نامه “سنجش احساس برابری، سنجش رضایت شغلی و سنجش میزان اطلاعات كاركنان از پاداش سایرین” اطلاعات لازم جمع آوری وسپس برای تحلیل داده ها از ازمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 1- بین احساس برابری ” در پنج سطح مقایسه با همكاران، سایر واحدها، سایر ادارات خود و سرپرستان ” و رضایت شغلی با احتمال 99%رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. 2- بین آگاه بودن كاركنان نسبت به میزان پاداش دیگران و احساس برابری با احتمال 95% رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی كارآیي واحدهای تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان