پرسشنامه رایگان بررسي تاثير دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بركارآيي دبيران

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي مقايسه اي خلاقيت دانش آموزان دختر موسيقي آموخته و موسيقي نياموخته

چکیده : پژوهش حاضر به بررسي تاثير دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بركارآيي دبيران زن مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 مي پردازد. سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از اينکه آيا دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر کارايي دبيران مقطع متوسطه شهر تهران تاثيري دارد؟ در واقع در اين پژوهش متغير کارايي بوسيله 7 معيار سنجيده مي شود که عبارتست از: ميزان قبولي شاگردان، استفاده از شيوه تدريس مناسب، نحوه کلاسداري، افزايش دقت، افزايش دانش تخصص، استفاده از شيوه هاي نامناسب ارزشيابي تحصيلي، ميزان همکاري با والدين، دانش آموزان، اولياء مدرسه و همکاران. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش يك پرسشنامه حاوي 30 سوال بسته است که داراي مقياس درجه بندي با طيف ليکرت و ضريب پايايي (alfa=95%) مي باشد. ميزان قبولي شاگردان از طريق شرکت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت افزايش يافته است و در زمينه توانايي دبيران و استفاده از شيوه تدريس مناسب نيز داراي کارآيي بوده وتوانايي دبيران را در کنترل و اداره کلاس افزايش داده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تاثير دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بركارآيي دبيران