پرسشنامه رایگان بررسی نگرش اعضای ستادهای تربیتی نسبت به فعالیتهای پرورشی”فرهنگي و هنري”

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نگرش اعضای ستادهای تربیتی نسبت به فعالیتهای پرورشی”فرهنگي و هنري”

چکیده:

 

در جوامع امروزی به دلیل نقش حیاتی آموزش و پرورش نیاز به تحقیق و بررسی و پژوهش در همه زمینه های فعالیت ها اجتماعی بویژه مسائل تربیتی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با توجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس اعضای ستادهای تربیتی مدارس در صدد این هستند که نسل جوان را با دستورات و تعالیم انسان ساز مکتب توحیدی و زیبایي های زندگی معنوی و مذهبی آشنا نمایند و به موازات برنامه های آموزشی دانش آموزان را از برنامه های تربیتی و پرورشی بهره مند سازند. لذا نقش حیاتی و حساس هدایت فعالیت های پرورشی دانش آموزان توسط اين ستادها در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اسلامی مشخص می گردد  وزمانی نتایج این فعالیتها به ثمر خواهد رسید که خود مربیان سرمایه علمی و معنوی و اخلاقی لازم را تحصیل کرده و توانسته باشند نگرش مثبتی نسبت به مسائل داشته و قبل از اینکه به ارشاد و هدایت غیر بپردازند ،در امر تربیت و تهذیب نفس خویش موفق شده و به طی مراحلی از رشد و کمال انسانی نائل آمده باشند لذا جهت کسب آگاهی از دیدگاه کلی مربیان محقق بر آن شد که نگرش اعضای ستادهای تربیتی مدارس منطقه رضویه را نسبت به ضرورت اجرای فعالیت های پرورشی (فرهنگی و هنری) مورد بررسی قرار دهد و در رابطه با موضوع تحقیق پنج سئوال ویژه تحت عناوین ذیل در نظر گرفته شد.

1- دیدگاه اعضای ستادهای تربیتی مدارس نسبت به فعالیت های پرورشی قرآن و تواشیح ، اذان و نهج البلاغه چگونه است؟

2- آیا از نظر اعضای ستادهای تربیتی مسابقات مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان مفید است؟

3- جایگاه مسابقات سرود، شعر، قصه، هنرهای نمایشی، دستی و تجسمی چه می باشد؟

4- میزان آشنايی اعضاء ستادهای تربیتی، دانش آموزان و خانواده ها نسبت به فعالیت های پرورشی و فرهنگی و هنری چگونه است؟

5- کیفیت برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از نظر اعضای ستادهای تربیتی چگونه است و آیا این ستادها مسابقات مذکور را برای دانش آموزان ضروری می داند؟

سپس برای هر یک از سوالات ویژه سوالاتی در پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و پس از تایيد پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما، آن را که شامل 30 سوال بود بین 162 نفر از مربیان زن و مرد عضو ستاد تربیتی مدارس توزیع نمودیم. سپس از استخراج پاسخ سوالات پرسشنامه و تنظیم جداول فراوانی، محاسبه درصدها و رسم جداول و نمودارهای مربوط به داده های اطلاعاتی از مربیان محترم به تفکیک مرد وزن و در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه نظرات دو گروه زن و مرد به وسیله آزمون خی دو X2=∑(0-E)/E نتایج کلی زیر به دست آمد:

1- 69/57%مربیان زن و 64/57% مربیان مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات قرآن و تواشیح، اذان و نهج البلاغه در حد خیلی زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و همچنین 06/32% مربیان ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

2- 56/56% زن و 88/46% مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات مطالعه و تحقیق ضرورت زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و هچنین 30% اعضای ستادها ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

3- 70/54%مربیان زن و 04/47%مربیان مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات سرود، شعر، قصه، هنرهای نمایشی، دستی، و تجسمی در حد خیلی زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و همچنین 25/27% مربیان ضرورت اجرای این فعاليت هاي پرورشي را در حد متوسط عنوان نمودند.

4- 33/35%مربیان زن اعضای ستادهای تربیتی مدارس میزان آشنایي دانش آموزان، خانواده ها و معلمان را با فعالیت های پرورشی فرهنگی و هنری در حد زیاد دانسته در حالی که 66/24% مربیان این آشنایي را در حدود کم یا هیچ عنوان نموده اند. همچنین 06/32% مربیان ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

5- 32/47% مربیان عضو ستادهای تربیتی کیفیت برگزاری مسابقات فرهنکی و هنری را مناسب عنوان نمودند در حالیکه 66/40% مربیان آن را در حد متوسط دانستند و مشخص گردید که می بایستی در جهت افزایش سطح ارتقای کیفیت فعالیت های پرورشی مذکور تلاش بیشتری نمود.

امید است با توجه به اینکه فعالیت های پرورشی فرهنگی و هنری از مهر ماه 1364 در امور تربیتی آموزش و پرورش پایه گذاری شده است، ضمن غنی سازی اوقات فراغت آینده سازان موجب شناسایي، رشد و شکوفای و پرورشی استعدادهای دانش آموزان گردیده و با باز نگری و انجام اصلاحات لازم درمحتوی و روشهای برگزاری مسابقات و انجام تبلیغات مناسب و دعوت فراگیر و رونق بخش به رقابت های بین کلاسی و مدرسه ای، تعداد کثیری از علاقه مندان به جمع شرکت کنندگان به این مسابقات اضافه شوند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نگرش اعضای ستادهای تربیتی نسبت به فعالیتهای پرورشی”فرهنگي و هنري”