پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان

چکیده:

عصر حاضر را به جرات می توان دوران تغیير و تحولات سریع و شگرف نامید. تمامی نهادهای جامعه امروزی با تغیرات سر و کار دارند و در این نهاد آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست و در معرض تغيیرات متعدد می باشد. از طرفی افراد در سازمان ها بایستی به نحوی با این تغیيرات کنار آمده و در نهایت آن را اجرا نمایند. نقطه بحرانی هر تغیيری همین جاست و پیروزی و یا شکست تحولات در این لحظه رقم می خورد. به عبارتی بایستی متغیرات انسانی با تغیرات سازگار باشند تا بتوان در مورد کامیابی آن ها سخن گفت. این تحقیق نیز در پی آن بوده است تا ارتباط بین متغیرات انسانی را که تحت عنوان فرهنگ سازمانی شناخته می شوند را با مقاومت در برابر تغیير سنجیده و مشخص نماید که آیا مدارس دولتی و غیر انتفاعی در این زمینه تفاوت دارند یا خیر. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی پسرانه ناحیه 6 مشهد می باشد که از بین آن ها 37 دبیر از بین دبیران 4 دبیرستان غیر انتفاعی و 112 دبیر از بین دبیران 12 دبیرستان دولتی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تعداد کل پاسخ دهندگان 149 نفر بوده و فرضیات اصلی پژوهش عبارت بودند از : 1- بین فرهنگ سازمانی مدارس و مقاومت دبیران در برابرتغیير رابطه معنی دار وجود دارد. 2- بین مولفه های تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغیير رابطه معنی دار وجود دارد. 3- تفاوت معنی داری بین دبيران مدارس دولتی و غیر انتفاعی در زمینه فرهنگ سازمانی وجود دارد. 4- تفاوت معنی داری بین دبيران مدارس دولتی و غیر انتفاعی در زمینه مقاومت در برابر تغیير وجود دارد. 5- تفاوت معنا داری بین مقاومت دبیران مدارس در برابر تغیيرات در سطوح سه گانه (ساختار، تشکیلات ، فرایند آموزشی و تکنولوژی) وجود دارد. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل دو پرسشنامه می گردید که یکی از آن ها پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر اساس مولفه های فرهنگ سازمانی و دیگری پرسشنامه محق ساخته مربوط به تغیيرات پیشنهادی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون،آزمون t مربوط به نمونه های مستقل و آزمون مقایسه دو میانگین سود برده شد. نتایج به دست آمده از این قرار بودند: 1- بین فرهنگ سازمانی مدارس و مقاومت در برابرتغیير دبیران رابطه ای مشاهده نشد. 2- از عناصر فرهنگ سازمانی بین ( تشویق و پاداش، هماهنگی و انسجام کنترل ) و مقاومت در برابر تغیير رابطه معنی دار وجود داشت و در بقیه عناصر فرهنگ سازمانی رابطه معنی داری وجود نداشت. 3- تفاوت معنی داری در زمینه فرهنگ سازمانی بین دو گروه مدارس وجود داشت و در زمینه ( ابتکار فردی، تشویق و پاداش، هماهنگی و انسجام، ارتباط، تحمل تعارض، مدیریت و مسئولیت پذیری ) تفاوت معنی دار مشاهده شد و در سایر عوامل فرهنگ سازمانی ( هدایت، کنترل، هویت و همانندی ) تفاوت معنی دار نبود. 4- بین مدارس دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری در زمینه مقاومت در برابر تغيیر وجود نداشت. 5- دبیران نسبت به سطوح مختلف تغیير از خود تفاوت معنی داری نشان ندادند. براساس نتایج به دست آمده می توان گفت که مدارس غیر انتفاعی از فرهنگ سازمانی قوی تر برخوردار بوده و مقاومت کمتری را در برابر تغیيرات نشان می دهند. بر عکس مدارس دولتی از فرهنگ ضعیف تری برخوردارند و در برابر تغيیرات مقاومت بیشتری نشان می دهند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان