پرسشنامه رایگان فرهنگ سازماني بر اساس مدل هوفستد

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازماني بر اساس مدل هوفستد

محققان بسياري در زمينه تفاوت هاي فرهنگي مطالعه كرده اند كه يكي از مشهورترين آن ها گرت هوفستد، محقق علوم اجتماعي هلندي مي باشد. مطالعات او يكي از جامع ترين تحقيقاتي است كه در زمينه ارتباط ميان فرهنگ ملي و ارزش هاي كاري يك كشور صورت گرفته است. در مدل ارائه شده توسط هوفستد، ابعاد فرهنگي با عناوين «فاصله قدرت»، «اجتناب از عدم قطعيت»، «فردگرايي/ جمع گرايي» و «مردانگي/ زنانگي» تعريف شده اند. تحقيق كمي، و با استفاده از روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري شامل دبيران مدارس مقطع متوسطه ناحيه هفت آموزش و پرورش شهر مشهد و مدارس مقطع متوسطه شهرستان هاي تايباد و تربت جام مي باشد كه در سال تحصيلي 89-1388 در وضعيت استخدامي فعال هستند. تعداد دبيران در دبیرستان های دولتی ناحيه 7 مشهد 700 نفر و در تايباد و تربت جام به ترتيب، 369 و 400 نفر بوده است. در اين پژوهش از روش نمونه گيري خوشه اي و سپس تصادفي ساده براي دبيران استفاده شد. هركدام از مدارس مقطع متوسطه ناحيه هفت آموزش و پرورش مشهد و مدارس متوسطه شهرستان هاي تايباد و تربت جام به عنوان يك خوشه در نظر گرفته شد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه براي دبيران مشهد برابر 248 نفر و براي دبيران تايباد و تربت جام به ترتيب، برابر 186 و 196 نفر تعيين گرديد. در پايان نامه حاضر، ابعاد فرهنگي هوفستد در سازمان هاي آموزشي در شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام به دست آورده شده است و نتايج آن نشان مي دهد كه در جامعه مورد مطالعه در زمينه فاصله قدرت بين شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام تفاوت معني داري مشاهده نشد. به علاوه نتايج تحليل نشان داد كه ميزان فاصله قدرت در سازمان هاي آموزشي بالا است. در زمينه اجتناب از عدم قطعيت نيز بين شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. به علاوه نتايج تحليل، ميزان اجتناب از عدم قطعيت بالايي را در سازمان هاي آموزشي گزارش داد. در زمينه شاخص مردانگي/ زنانگي هم بين شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام تفاوت معني داري مشاهده گرديد و نتايج نشان داد تايباد و تربت جام در مقايسه با مشهد، فرهنگ مردانه تري دارند. با توجه با آنچه يافته ها نشان داد در زمينه فردگرايي/ جمع گرايي بين شهرستان هاي مورد نظر تفاوت معني داري مشاهده گرديد. شهرستان هاي تايباد و تربت جام در مقايسه با مشهد جمع گراتر ارزيابي شدند. .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازماني  بر اساس مدل هوفستد