پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی کارکنان

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت رابطه بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی صورت گرفته است . با توجه به اینكه عوامل مختلفی می تواند در بروز فرسودگی شغلی کارکنان دخیل باشد . یکی از آنها بوروکراسی حاکم بر سازمان ها و تمایلی است که در کارکنان برای تابعیت ایجاد می کند . این تحقیق از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است . فرضیه های تحقیق بدین شرحند . فرضیه اصلی : بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . فرضیات فرعی :بین گرایش به بوروکراسی و مسخ شخصیت کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بین گرایش به بوروکراسی و عدم موقعیت فردی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بین گرایش به بوروکراسی و خستگی عاطفی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .جامعه پژوهش کارکنان ستادی شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی هستند . ( 385 = N ) . نمونه مورد بررسی در اين پژوهش را تعداد (150) نفر از کارکنان این سازمان تشکیل می دهند . داده ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و به وسیله پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ (Maslach  ) و گرایش به بوروکراسی دوبرین ( dubrin ) گرد آوری شد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است . اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها جهت آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به طور خلاصه نتایج ذیل حاصل گردید :بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در گروههای مختلف سوابق کاری فقط مولفه  خستگی عاطفی تفاوت معناداری با دیگر مولفه های فرسودگی شغلی دارد . بین دو گروه زنان و مردان در مولفه مسخ شخصیت تفاوت معناداری وجود دارد . به طوریکه در مولفه مسخ شخصیت مردان بیشتر از زنان دچار فرسودگی شده اند . همچنین تفاوت معناداری در میزان فرسودگی شغلی بر اساس سطوح مختلف تحصیلی مشاهده نمی شود

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان