پرسشنامه رایگان بررسي عوامل موثر بر پيشرفت رياضي

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر پيشرفت رياضي

چکیده : با عنايت به ديدگاههاي موجود در مورد خودپنداره و نقش مهمي كه خودپنداره تحصيلي مي تواند بر پيشرفت تحصيلي ايفا نمايد در اين پژوهش نقش واسطه اي و پيش بيني كننده خودپنداره رياضي به همراه متغيرهاي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده نگرشها نسبت به رياضي و جنسيت بر پيشرفت رياضي به روش تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت. در پژوهش حاضر از داده ها و اطلاعات بدست آمده در آزمون تيمز 2003 استفاده گرديد. يافته هاي بدست آمده از مدل كلي نشان داد كه متغيرهاي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و خودپنداره رياضي بر پيشرفت رياضي در پژوهش حاضر يك اثر معكوس بدست آمد. ديگر نتايج بدست آمده از مدل تحليل مسير نشان داد كه وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده نمي تواند بر نگرشها نسبت به رياضي اثري معنادار داشته باشد. نتايج آزمون T گروههاي مستقل نشان داد كه بين ميانگين نمرات خودپنداره رياضي پيشرفت رياضي و وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده هاي دختر و پسر ايراني تفاوت معناداري وجود ندارد. در حاليكه بين ميانگين نمرات نگرش نسبت به رياضي دانش آموزان دختر و پسر ايراني تفاوت معناداري وجود دارد و اين تفاوت به نفع پسران مي باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر پيشرفت رياضي