پرسشنامه رایگان مقایسه نگرش مدیران و معلمان نسبت به عوامل مؤثر در رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران و معلمان نسبت به عوامل مؤثر در رضایت شغلی

چکیده:

کارآيی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد. شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی کمک شایانی به مدیران در زمینه شناسايی نیازهای مختلف کارکنان و در نتیجه آگاهی از رضایت یا عدم رضایت آنها می نماید که مقصود همان بررسی عوامل محرک درونی فرد است که به موجب آن فرد وادار به انجام کار یا رفتاری می گرد که جهت دار و در راستای افزایش کارآيی او و در نهایت اثر بخشی سازمان خواهد بود.

موضوع زمانی بارز می شود که در تشخیص این نیازها بین مدیران سازمان و کارکنان تفاوت بوجود می آید. چه بسا مدیران حداکثر تلاش خود را برای برآورده نمودن نیازهای کارکنان بعمل می آورند اما باز هم کارکنان ناراضی هستند. این مساله از آنجا ناشی می شود که بنظر می رسد غالبا میان آنچه که مدیران می پندارند موجب رضایت آنها می شود تفاوت وجود دارد. در این تحقیق سعی بعمل آمده که موضوع فوق به نحو مقتضی و با روشها و اسلوب علمی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. و با این هدف  « مقایسه نگرش مدیران و معلمان سازمان آموزش و پرورش استثنايی مشهد نسبت به عوامل موثر در رضایت شغلی» را مورد پژوهش قرار دادیم.

فرضیه های این تحقیق شامل:

الف- فرضیه اصلی: نگرش مدیران و معلمان نسبت به عوامل موثر در رضایت شغلی یکسان است.

ب- فرضیه های فرعی:

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر رفتار مدیر (سرپرستی) در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر کار گروهی (مشارکت) در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر شرایط مناسب کاری  در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر رضایت کار (معلمی شغلی رضایت بخش) در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر عوامل اقتصادی در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر ارتقاء و رشد در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

نگرش مدیران و معلمان نسبت به تاثیر قدردانی و احترام در ایجاد رضایت شغلی یکسان است.

ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث می باشد که شامل 25 سوال بسته پنج گزینه ای می باشد که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده و پس از محاسبه نمره های بدست آمده از آزمون t برای سطح معنی داری میانگین ها استفاده شده است داده های این پژوهش توسط برنامه کامپیوتری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جامعه آماری این پژوهش:

الف- مدیران شاغل در مراکز آموزش و پرورش استثنايی مشهد که حجم نمونه آنها برابر جمعیت آماریشان بوده یعنی24 =N

ب- معلمان شاغل در مراکز آموزش و پرورش استثنايی مشهد (از هر مرکز معلم با روش منظم انتخاب شدند)144=N

تجزیه و تحلیل نهایي داده های این پژوهش نشان داد که میان نگرش مدیران و معلمان آموزش پرورش استثنای مشهد نسبت به تاثیر رفتار مدیر (سرپرستی)، کار گروهی (مشارکت)، شرایط مناسب کار، رضایت از کار (معلمی شغلی رضایت بخش)، عوامل اقتصادی، ارتقاء و رشد، قدردانی و احترام در ایجاد رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و نگرش این دو گروه در تاثیر عوامل موثر بر رضایت شغلی یکسان می باشد.

در خاتمه بر مبنای یافته های تحقیق چند پیشنهاد کاربردی و چند پیشنهاد جهت استفاده در تحقیقات بعدی ارائه گردیده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران و معلمان نسبت به عوامل مؤثر در رضایت شغلی