پرسشنامه رایگان عوامل روانی-اجتماعی محیط شغلی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل روانی-اجتماعی محیط شغلی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش معلمین به محیط روانی – اجتماعی مدرسه و تعیین چگونگی رابطه آن با عملکرد شغلی آنان است . جامعه تحقیق شامل معلمین مقطع متوسطه دخترانه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد می باشد که از میان آنان حجم نمونه ای به تعداد 102 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از دو پرسشنامه محیط روانی – اجتماعی کوپنهاگن و پرسشنامه عملکرد شغلی ، که دارای شواهد روایی و پایایی مناسب بوده اند جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد و از روش آماری همبستگی پیر سون جهت بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد . نتایج نشان داد که از بین متغیرهای محیط روانی – اجتماعی ، مؤلفه های حجم کار ، هیجان مثبت در کار، تأثیر گذاری بر کار ، امنیت شغلی ، حمایت اجتماعی ، احتمال پیشرفت شغلی و احساس یکدستی با عملکرد شغلی معلمین ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . نتایج نشان می دهد که توجه به محیط روانی – اجتماعی کار و فراهم ساختن بهداشت روانی افراد از ضروریات توسعه آموزش وپرورش و بهبود عملکرد شغلی مدیران می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل روانی-اجتماعی محیط شغلی