پرسشنامه رایگان عوامل خطرساز و حفاظت کننده

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده

چکیده : مصرف سيگار مشروبات الكلي وساير مواد غير قانوني توسط نوجوانان يكي از مهمترين چالشهاي بهداشتي ورواني اجتماعي است كه مشكلات فردي اجتماعي وبهداشتي سيار شديدي بر جوامع تحميل مي نمايد.درطول چند دهه گذشته رويكردها ومدل هاي مختلفي در زمينه سبب شناسي وپيشگيري از سوءمصرف مواد در بين نوجوانان مطرح شده است.يكي از اين مدل ها مدل تلفيقي ژيلبرت بوتوين (2000) است كه عناصر و مولفه هاي اساسي چندين نظريه سبب شناختي مهم در زمينه مصرف مواد را در بر مي گيرد بر اساس اين مدل نظري مصرف الكل سيگار وساير مواد نتيجه تعامل پوياي عوامل محيطي وفردي در نظر گرفته مي شود كه در آن همسالان، والدين ساير عوامل اجتماعي در تعامل با آسيب پذيري هاي روان شناختي فرد به مصرف الكل سيگار و ساير مواد منجر مي شوند.پژوهش حاضر يك مطالعه دو مرحله اي بود كه به منظور ارزيابي مدل تلفيقي مصرف مواد در نوجوانان خطر و ارايه يك مدل جامع براي پيش بيني و تبيين رفتار رفتار مصرف مواد ونيز بررسي اثرات كوتاه مدت اموزش مهارتهاي زندگي بر عوامل خطر ساز وحفاظت كننده مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد طراحي شده بود.شركت كنندگان مرحله اول پژوهش شامل 480 نفر از نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد بودند كه با روش نمونه گيري خوشه ايي چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند.داده هاي پرسشنامه بررسي وضعيت مصرف موادگردآوري شده است.به منظور ارايه مدل ساختاري معتبر وقابل قبول بر اساس يافته ها ي پژوهشي در زمينه مصرف مواد بويژه مدل تلفيقي بوتوين يك مدل فرضي استخراج شد و برازندگي آن با استفاده از رويكرد دو مرحله اي مورد ارزيابي قرار گرفت.درگام اول پرازش مدل اندازه گيري متغيرهاي نهفته با استفاده از تحليل عاملي تاييدي (CFA)مورد ارزيابي قرار گرفت ودر گام دوم از مدل معادلات ساختاري (SEM)بر پايه نرم افزار ليزل براي ارزيابي برازندگي كلي مدل فرضي استفاده شد نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد كه مدل هاي اندازه گيري متغيرهاي نهفته از برازندگي وروايي سازه اي بسيار خوبي برخوردار هستند.همچنين نتايج ارزيابي مدل ساختاري نشان داد كه مدل مذكور از برازش بسيار خوبي برخوردار است و66درصد واريانس رفتار مصرف مواد را تبيين مي كند به طور كلي بر اساس نتايج مدل ساختاري مصرف مواد عوامل اجتماعي پيوند با مدرسه وخانواده وبي نظمي اجتماعي به طور مستقيم وغير مستقيم از طريق توانمندي هاي فردي واجتماعي مصرف مواد را پيش بيني مي كنند عامل نهفته پيوند با مدرسه قوي ترين عامل اجتماعي است كه به طور مستقيم بر مصرف مواد تاثير مي گذارد.بنابراين هرچه پيوند واحساس تعلق دانش آموزان نسبت به مدرسه قوي تر باشد ميزان مصرف مواد در آنان كمتر خواهد بود همچنين نتيجه پژوهش حاضر نشان داد كه عوامل فردي نظير خود پنداره نگرش نسبت به مصرف مواد مهارتهاي خود كنترلي و توانمنديهاي اجتماعي رابطه بين عوامل اجتماعي ومصرف مواد ميانجي گري مي نمايد.به عبارت ديگر عوامل فردي و روانشناختي اثرات متغيرهاي اجتماعي را تعديل مي نمايد.براساس يافته هاي پژوهش متغير خود پنداره که تحت تاثير پيوند عاطفي نوجوانان با خانواده ومدرسه است به طور مستقيم با مصرف مواد رابطه ندارد بلكه به طور غير مستقيم از طريق مهارتهاي خود كنترلي وتوانمندي هاي اجتماعي بر مصرف مواد تاثير مي گذارد با توجه به اين يافته ها هر چه خود پنداره نوجوانان بيشتر باشد به همان ميزان توانايي آنها در حل مساله مقابله با استرس وامتناع جراتنمندانه از مصرف مواد بيشتر خواهد بود كه به نوبه خود كاهش مصرف مواد را پيش بيني مي كنند به طور خلاصه بر اساس مدل ساختاري مصرف مواد مصرف الكل سيگار وساير مواد نتيجه تعامل پيچيده مجموعه اي از عوامل رواني واجتماعي است.هر چه احساس تعلق ودلبستگي نوجوانان به خانواده به خانواده و مدرسه بيشتر باشد ومحيط اجتماعي نوجوانان محيط سالمي باشد دانش آموزان از فرصت خوبي براي رشد خودپنداره مثبت وكسب مهارتهاي فردي واجتماعي نگرش منفي نسبت به مواد برخوردار خواهند بودكه در جاي خود خطر مصرف الكل سيگار وساير مواد كاهش مي دهند .مدل ساختاري ارزيابي شده در پژوهش حاضر ضمن نشان دادن عوامل مرتبط با مصرف الكل سيگار وساير مواد به مفهوم سازي سطح بالقوه مداخله براي پيشگيري از مواد روشن سازي مكانيزم عمل برنامه هاي مداخله اي نيز كمك مي كند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده