پرسشنامه رایگان عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی

هدف کتابخانه های دانشگاهی حمایت از تحقق رسالتهای سه گانه (آموزشی، تحقیقاتی، و خدماتی) دانشگاههاست. در نتیجه، طراحی وب سایت آنها باید با توجه به دیدگاهای انجام شودکه کارکردهای کتابخانه را در راستای تحقق رسالت دانشگاه ها انجام دهد.

از این نظر در حال حاضر ضعفها و مشکلاتی در دیدگاهای دانشگاهی دیده می شود. بنابراین با هدف شناسایی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با استفاده از شیوه مورد پژوهی (Case study) انجام شد. موارد مورد بررسی در این تحقیق از ۲۰ وب سایت کتابخانه دانشگاه های برتر ۴ کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس و ۵ وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران ( جهت مقایسه) تشکیل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاه ارزیابی محقق ساخته ای شامل ۲۷ویژگی بود که همه وب سایهای مورد نظر با آن ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق به ۵ سوال اصلی در رابطه با شناسایی مهمترین عناصر و ویژگیهای مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه ای دانشگاهی، میزان همخوانی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی انتخاب شده با معیارهای مورد نظر پژوهش، شناسایی مشکلات اساسی سایتهای کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی ، وجود بیشترین عناصر مشترک در بین وب سایت کتابخانه های دانشگاهی از نظر دسترسی مطلوب به انواع اطلاعات و در نهایت ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی پاسخ داد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان همخوانی وب سایت های مورد بررسی خارجی به معیارهای مورد نظر تحقیق در مجموع حدود ۷۸% و میزان همخوانی وب سایتهای ایرانی حدود ۴۵% بوده است. همچنین از حداکثر میانگین ۵ امتیاز، برای ۲۷ ویژگی مورد نظر میانگین گروه مورد بررسی خارجی ۸۸/۳ و میانگین گروه ایرانی ۲۷/۲ بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران از طراحی ضعیفی برخوردارند. در پایان پیشنهادهای برای بهبود وضعیت موجود وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایرانی ارائه شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی