پرسشنامه رایگان ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها

چکیده:

نظر به اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها ( به عنوان مراکزی که وظیفه نظم بخشیدن فعالیت بشری را بر عهده دارند ) به منظور اطمینان ار هم خوانی تلاشهای فردی با هدفهای تعیین شده به عنوان بخشی از فرایند کنترل و تاثیر متقابلی که ارزشیابی عملکرد مطلوب با انگیزش شغلی کارکنان دارد . در تحقیق حاضر ” رابطه نمره ارزشیابی عملکرد مدیران مقطع متوسطه و میزان انگیزش شغلی ایشان ” مورد بررسی قرار گرفته که به نوبه خود می تواند واقعیتهایی را طرح نماید . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه دولتی و روزانه است که حداقل در دو سال گذشته ( از سال تحصیلی 79 تاکنون ) متصدی پست مدیریت در نواحی هفتگانه مشهد بوده اند که شامل 191 نفر می باشند ، از این تعداد 169 نفر به پرسشنامه ها پاسخ کامل افراد جامعه آماری صورت گرفته است از شیوه سرشماری بهره گیری شده است . در این پژوهش 2 دسته اطلاعات مختلف شامل نمره ارزشیابی عملکرد و نمره انگیزش شغلی مدیران فوق ، مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از اطلاعات بدست آماده وجود ارتباط بین نمره ارزشیابی عملکرد ومیزان انگیزش بغلی مدیران جامعه آماری به آزمون گذاشته شد . ابزار اندازه گیری در این پژوهش :

1-     نمره ارزشیابی عملکرد  مدیران مذکور است که از طریق واحد ارزشیابی کارگزینی نواحی بدست آمد

2-     پرسشنامه انگیزش شغلی مدیران یاد شده است که توسط ایشان تکمیل گردیده است

برای یافتن ارتباط بین این دو متغیر از روش ” همبستگی یا همخوانی ” پیرسون استفاده گردیده و برای آزمون سوالات فرعی یعنی مقلیسه و بررسی تفاوتهای موجود بین میان رابطه های مشاهده شده در گروههای مستقل بر چسب جنسیت ، مدرک تحصیلی ، رشته تحصیلی ، سابقه کاری و ناحیه محل اشتغال این گروه مدیران از آزمون z  استفاده شده است . پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج ذیل حاصل گردید :1 – بین نمره ارزشیابی عملکرد مدیران فوق با میزان انگیزش شغلی ایشان در سطح (a=0.05   ) رابطه ای معنادار مشاهده نگردید . 2 – و بین رابطه مشاهده نمره ارزشیابی عملکرد و میزان انگیزش شغلی مدیران یاد شده بر حسب جنسیت ،مدرک تحصیلی ، رشته تحصیلی ، سابقه کاری ، و ناحیه محل اشتغال با توجه به z  مشاهده شده اختلاف معناداری مشاهده نشد . بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نمره ارزشیابی عملکرد مدیران مذکور بر روی انگیزش شغلی ایشان تاثیری نداشته و بالعکس کسانی که دارای انگیزش شغلی بالا هستند نمره ارزشیابی عملکرد بالایی کسب نکرده اند که خود تجدید نظر در عوامل ارزشیابی ، شیوه ها و ارزشیابی کنندگان را می طلبد و از سوی دیگر می توان نتیجه گیری کرد که عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و انگیزش بسیار متنوع و پیچیده است

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها