پرسشنامه رایگان کاربرد مدل علی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در عملکرد ریاضی دانش آموزان

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کاربرد مدل علی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در عملکرد ریاضی دانش آموزان

چکیده:

نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر ۳۸۷ دانش آموز دبیرستانی بود که به صورت تصادفی از ۲ ناحیه آموزشی کرمان انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته شامل: نگرش نسبت به ریاضی، هنجارهای ذهنی در مورد ریاضی، کنترل رفتاری ادراک شده در مورد ریاضی و قصد در مورد عملکرد ریاضی بود. با استفاده از رگرسیون چند متغیره به شیوه سلسله مراتبی همزمان تحلیل مسیر بر روی مدل مورد پژوهش انجام شد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کاربرد مدل علی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در عملکرد ریاضی دانش آموزان