پرسشنامه رایگان صفات شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي زنان شاغل

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه صفات شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي زنان شاغل

چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس با عملكرد جنسي زنان شاغل 20تا45 سال شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش عبارت بود ار اينكه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي زنان شاغل رابطه معني داري وجود دارد يا به نوعي مي توان گفت بين روان زنانه در زن با عملكرد جنسي زنان همبستگي مثبتي وجود دارد.

به علت دسترسي به آمار دقيق زنان متاهل شاغل ساكن در شهرمشهد، جهت نمونه گيري(n=50) از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده است. ابزار سنجش در اين تحقيق پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي اسپنس (/85وr=/82) و پرسشنامه ي شاخص عملكرد جنسي زنان (r=/85) مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است كه از همبستگي پيرسون استفاده و در موارد لزوم براي مقايسه گروهها، تحليل واريانس و آزمونT به كار برده شد. يافته ها در اين پژوهش نشان داد كه زنان شاغل كه روان زنانه (صفات شخصيتي وابسته به جنس مونث) دارند عملكردجنسي بهتري خواهند داشت(p=/417)نسبت به زنان شاغلي كه روان مردانه دارند(p=/291) . و همچنين زنان شاغلي كه همسرانشان روان مردانه دارند(p=/254) عملكرد جنسي شان بهتر است از زنان شاغلي كه همسرانشان روان زنانه دارند(p=/176).

نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه داشتن ويژگي هاي شخصيتي زنانه در زنان و نيز داشتن ويژگي هاي شخصيتي مردانه در همسرانشان موجب عملكرد جنسي بهتر در زنان مي گردد. يعني داشتن روان جنسيتي سالم موجب عملكرد جنسي بهتر مي شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه صفات شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي زنان شاغل