پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شادکامی دختران دانش­آموز شهر مشهد و اثر مثبت درمانی بر شادکامی ايشان در دو مرحله به اجراء درآمد. در مرحله اول از هر يک از اين دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد یک ناحیه و از هر منطقه سه دبیرستان دخترانه و از هر مدرسه و در هر پايه يک کلاس (جمعاً سه کلاس در هر مدرسه)، (جمعاً 590 نفر) انتخاب شدند و میزان شادکامی و پنج مؤلفه آن در گروه مورد بررسی بر اساس پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI-29) تعيين شد. در مرحله دوم 36 دانش­آموز دختر پايه سوم دبیرستان که نمره شادکامی آن­ها بر اساس پرسشنامه آکسفورد بین 40-20 بود، در سه گروه 12 نفره مداخله، مداخله­‌نما و بدون مداخله جای داده شدند. مداخله شامل 8 جلسه دو ساعته مثبت درمانی طی 8 هفته بود. مداخله­­‌نما شامل جلسه گفتگوی آزاد گروهی بود. جهت سنجش اثر بخشی پیش آزمون – پس آزمون اجرا گشته و برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی یک گروهی، ویلکاکسون، آنوا و توکی استفاده شد.

نتايج میانگين و انحراف معيار نمره شادکامی دانش‌­آموزان نوجوان دبیرستانی مشهد 55/42 و 12/13 بود. مثبت درمانی باعث افزايش معنادار نمره شادکامی ( 000/0 = P، 53/18 = F ) و 4 مؤلفه رضايت از زندگی ( 038/0 = P، 3.61 = F )، عزت نفس ( 000/0 = P، 73/9 = F )، کارآمدی ( 000/0 = P، 23/12= F ) و سلامتی ( 000/0 = P، 75/14 = F ) در مقايسه با دو گروه شاهد شد. مثبت درمانی تنها روی نمره مؤلفه خلق مثبت تأثير معنادار نداشت. مداخله­نما تنها روی مؤلفه رضايت از زندگی اثر معنادار داشته که البته از مثبت درمانی به ميزان معناداری کمتر بود.

 

نتيجه­‌گيری: مثبت درمانی گروهی در سطح دبیرستان­های دخترانه قابل اجراء است و باعث افزايش شادکامی نوجوانان دختر می­شود. از اين رو انجام تحقيقات آتی برای تعيين اثر دراز مدت آن و اثر آن در موفقيت تحصيلی و شغلی و کيفيت زندگی پيشنهاد می­شود.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه رایگان عزت نفس کوپر اسمیت

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانواده و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول دبیرستان نوربخش ناحیه 4 به همراه مادرانشان تشکیل داد. نمونه پژوهش 22 مادر به همراه فرزندانشان بودند، که در مرحله اول  به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در مرحله دوم برای همگن شدن مادران به همراه فرزندانشان به صورت تصادفی در دو گروه، 11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه گواه گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر.  به این صورت که پرسشنامه عملکرد خانواده بر روی مادران انجام گرفت و پرسشنامه خودکارآمدی و پرسشنامه عزت نفس بر روی نوجوانان صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران در مقیاس‌های حل مسأله، ارتباط، پاسخگویی عاطفی و عملکرد کلی شد در نتیجه باعث افزایش عزت نفس  نوجوانان در گروه آزمایش شد، اما در زمینه خودکارآمدی تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه نداشت. نتایج حاصل از داده‌های پژوهش نشان داد، درمان شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران و افزایش عزت نفس دختران نوجوان می‌گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

این پرسشنامه شامل 24 سوال بوده و با هدف رابطه سبك حل مساله با پيشرفت تحصيلي، عزت نفس و طرز فكر دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

چکیده : طلاق به عنوان پديده اي كه به گست خانواده مي انجامد بر جنبه هاي مختلف زندگي كودكان و نوجوانان تاثير ميگذارد. در پژوهش ها از زواياي مختلف به تاثيرات طلاق بر كودكان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقيق كنوني به بررسي سلامت روان و عزت نفس كودكان خانواده هاي عادي، كودكان تحت حضانت پدر و كودكان تحت حضانت مادر پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان اسلام شهر ميباشد كه در سال تحصيلي 83-82 مشغول به تحصيل ميباشند. از اين جامعه نمونه اي به حجم 90 نفر در سه گروه 30 نفري انتخاب گرديد .پسران تحت حضانت پدر،‌پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده هاي عادي كه با رعايت همتاسازي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه سلامت عمومي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده هاي عادي بالاتر از پسران خانواده هاي طلاق است. بين عزت نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معني داري مشاهده نشد ولي پسران تحت حضانت مادر علاوه بر اين كه سلامت روان كلي آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود در دو خرده مقياس نشانه هاي جسماني و اضطراب و بي خوابي نيز نسبت به كودكان تحت حضانت پدر نمرات بالاتري گرفتند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

این پرسشنامه شامل 30 سوال است. و با هدف بررسي رابطه ويژگي شخصيتي سخت روئي با سلامت روان و عزت نفس دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه رایگان تاثير ارزشيابي توصيفي بر عزت نفس

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثير ارزشيابي توصيفي بر عزت نفس

این پرسشنامه شامل 40 سوال است. و با هدف بررسي تاثير ارزشيابي توصيفي بر عزت نفس دانش آموزان پايه سوم ابتدايي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثير ارزشيابي توصيفي بر عزت نفس

پرسشنامه رایگان عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي

این پرسشنامه شامل 62 سوال بوده و با هدف احساس تنهايي، عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان مبتلا و غير مبتلا به استفاده آسيب شناختي از اينترنت( PIU ) طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي

پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

این پرسشنامه شامل 58 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه عزت نفس و حمايت اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس

تاریخ انتشار : 10 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس

این پرسشنامه شامل 56 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس، مهارت ‌هاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان پسرسال سوم متوسطه طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس

پرسشنامه رایگان عزت نفس

تاریخ انتشار : 10 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس

این پرسشنامه شامل 58 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه انگيزه پيشرفت تحصيلي، عزت نفس، و جنسيت با اضطراب رايانه دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج