پرسشنامه رایگان طرح واره (SQ)

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه طرح واره (SQ)

چکیده

رویکرد های درمانی متفاوتی در زمینه اختلالات خلقی به کار برده می شود و شناخت درمانی یکی از رویکرد های موثر برای درمان افسردگی است. شناخت درمانی بک روش درمانی ثابت شده ای برای درمان افسردگی می باشد. در سال۱۹۹۳ با ارائه نظریه  زیر سیستمهای شناختی متعامل در خصوص افسردگی تیز دل نظریه شناختی بالینی بک با انتقاداتی روبرو شد. (Ics)  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بک و شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویی ( اختلالی مقاوم به درمان محسوب می شود) است. بدین منظور شش آزمونی (دو مرد و چهار زن) به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در مطالعه حاضر از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. آزمودنیها در مرحله پیش از درمان(خط پایه ) و در طی جلسه های چهارم و هشتم و پس از درمان ( جلسه دوازدهم) و مرحله پیگیری ( دو ماه بعد از درمان) پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و مقیاس افسردگی ، اضطراب، استرس(DASS21) را تکمیل کردند. همچنین در مرحله پیش از درمان (خط پایه) و پس از درمان (جلسه دوازدهم) مقیاس نگرش های ناکار آمد (DAS)، مقیاس کنترل درونی – بیرونی (I-E-Scale) و پرسشنامه طرح واره (SQ) توسط آزمودنیها تکمیل شد. نتایج نشان می دهد که هر دو روش درمان (شناخت درمانی بک و شناخت درمانی تیزدل ) در کاهش علائم افسرده خویی موثر بوده اند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که شناخت درمانی تیزدل در مقایسه با شناخت درمانی بک برتری بیشتری دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طرح واره (SQ)