پرسشنامه رایگان بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایي و عادی نسبت به طرح تلفیقی نابینایان

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایي و عادی نسبت به طرح تلفیقی نابینایان

چکیده:

 

الف) نمونه مورد بررسی:

نمونه مورد بررسی در این تحقیق عبارتست از 40 نفر از مدیران مدارس استثنایي و مدیران مدارس عادی که از نواحی آموزش و پرورش شهر مشهد و مدیریت آموزش و پرورش استثنایي خراسان انتخاب شده اند.

ب) جهت بررسی مربوط به پژوهش حاضر، یک پرسشنامه 16 سئوالی بر اساس طیف لیکرت تنظیم گردیده که نگرش دو گروه از مدیران را نسبت به طرح تلفیقی مورد سنجش قرار داده است. پس از تنظیم پرسشنامه و ارائه آن به نمونه مورد بررسی و جمع آوری پرسشنامه ها تکمیل شده و محاسبات آماری، داده های حاصل و متغیرهای تحقیق از طریق آزمون T و خی 2 محاسبه میانگین با یک عدد ثابت (3) و همبستگی دو رشته ای نقطه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایجی به شرح زیر بدست آمد:

1- بین نگرش مدیران مدارس عالی و استثنایي نسبت به طرح تلفیقی این نتیجه حاصل گردید که بین دو گروه مدیران فوق الذکر تفاوت معنادار وجود ندارد.

2- مدیران مدارس استثنایي نسبت به طرح تلفیقی، دارای نگرش مثبتی در مقایسه با متوسط هستند.

3- مدیران مدارس عالی نسبت به طرح تلفیقی دارای نگرش منفی در مقایسه با متوسط نیستند.

4- بین مدیریت در مدارس استثنایي و موافقت با طرح تلفیقی در بین مدیران مورد پژوهش که از طریق روش همبستگی دو رشته ای نقطه ای محاسبه گردیده، و فرضیه تحقیقی مورد تایيد قرار نگرفته و فرضیه مزبور رد شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایي و عادی نسبت به طرح تلفیقی نابینایان