پرسشنامه رایگان طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی

 این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۰ بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب ۶۳ و۶۷۰ نفر می­باشند که ۶۳ نفر از مدیران گروه­های آموزشی به روش سرشماری  و۱۹۰ نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، از متدولوژی ۵ مرحله ای بیهام و  مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید  و فهرستی مشتمل بر ۷۰ شایستگی از منظر ۹۲ صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات، کارتیمی و مشارکتی، رهبری، تخصص فنی، تفکر استراتژیک، توانمندسازی، برنامه­ریزی، سازماندهی از بیشترین تاکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد دانشگاه فردوسی مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف کلان، ارزش­ها، راهبردهای کلان و عملیاتی و برنامه‌های عملیاتی گردآوری و تحلیل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر ۴۶  مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها شایستگی­های مدیریت دانش، فناوری، مدیریت اطلاعات، پژوهشگری، ارتباط، مدیریت مشارکتی و مدیریت منابع انسانی بیشتر از همه مورد تاکید قرار گرفته بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با ۱۵ تن از مدیرگروه­های موفق دانشگاه،  فهرستی مشتمل بر ۵۲ مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید که از بین آنها شایستگی­های تخصص و کسب تجربه، ارتباطات، مدیریت زمان، سازماندهی/ قانون مداری، برنامه‌ریزی، تفکراستراتژیک، اعتمادآفرینی، حل مسئله و پشتکار نسبت به بقیه شایستگی­ها بیشتر تاکید و عنوان شده بود. در مرحله ۴، جهت اعتباریابی شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه، از پرسشنامه محقق ساخته “تعیین میزان اهمیت شایستگی­های مدیران” استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده گردید. بدین منظور از  نظرات ۸  نفر از اساتید مدیریتی استفاده شد و بر اساس آن روایی این ابزار تایید گردید و جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن ۹۲/۰ بدست آمد. پس از توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری، از بین مدیران گروه تعداد ۴۵ پرسشنامه و از میان اعضای هیئت علمی، ۱۵۵ مورد فرم تکمیل شده به محقق بازگردانده شد که در مجموع ۲۰۰ مورد پرسشنامه جمع‌آوری شد. سپس داده­های پرسشنامه به صورت کدگذاری وارد  نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون t تک گروهی و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله آخر نیز مدل مفروض از شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشتمل بر ۳۷ شایستگی ارائه گردید که به ترتیب اهمیت عبارتند از: سعه صدر، ارتباط و تعامل، پایبندی به اخلاق حرفه­ای، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد آفرینی، رهبری، برنامه­ریزی، برنامه­ریزی آموزشی، کارتیمی، انتقاد پذیری، مدیریت تعارض، نگرش علمی- آکادمیک، نگرش سیستمی، هماهنگی، شایسته سالاری، سازماندهی، مدیریت زمان، مهارت مذاکره، حل مسئله، پیشرفت و بهبود مستمر، تفکر منطقی، قاطعیت، تقید عملی به اسلام، تصمیم‌گیری، تعهد سازمانی، مهارت­های فردی، الگو بودن، مدیریت عملکرد، خلاقیت، توانمندسازی، نوآوری، مدیریت استراتژیک، انعطاف­پذیری، تیزهوشی، مدیریت اطلاعات و تخصص فنی. که در قالب ۶ خوشه دستیابی به نتایج سازمانی، ارتباطات، ویژگی­های شخصیتی،  ادراکی، فنی، و ارزش­ها سازماندهی شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی