پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت از دیدگاه دانش آموزان

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت از دیدگاه دانش آموزان

چکیده:

ایام فراغت همیشه بستر مناسبی برای خلاقیتها و نوآوریها بوده است، چرا كه در این ایام ذهن انسان به فعالیت موظفی مشغول نیست و انسان فارغ از قالبهای از پیش طراحی شده پیرامون مسائل مورد علاقه می باشد. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه شیوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدارس می باشد. با توجه به مبانی نظری مربوطه و تحقیقات انجام شده پنج فرضیه اصلی متناسب با موضوع تدوین گردید. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی، جامعه آماری، اولیاء مدارس راهنمای پسرانه شامل كلیه مدیران و معاونین و مربیان تربیتی و تعدادی از دبیران كه در امر اوقات فراغت بیشترین فعالیت را داشته اند ونیز دانش آموزان پسر مدارس راهنمایي ناحیه 6 مشهد می باشد كه حجم نمونه آماری به تعداد 231 نفر دانش آموز و 136 نفر اولیاء مدارس هستند، و روش نمونه گیری تصادفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. در تجزیه و تحلیل آماری از روش آماری (كای-دو)x2 كمك گرفته و اطلاعات جمع آوری شده را به جداول توافقی مناسب منتقل كرده و در پایان به كمك آمار توصیفی نتایج به دست آمده را توصیف نموده نتایج پژوهش در قالب سه بخش طراحی شده است. بخش 1 در پاسخ به فرضیه شماره یك می باشد كه از مجموع 9 جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن دو مورد فرضیه تایيد و هفت مورد فرضیه شماره یك رد شده است ونشان می دهد كه بین دیدگاه اولیاء مدارس و دانش آموزان در وضعیت مطلوب اوقات فراغت تفاوت معنی داری وجود ندارد. بخش 2 این بخش با وجود 8 جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن در پاسخ به فرضیه های شماره دو و سه پژوهش می باشد كه فرضیه های مذكور تایيد می گرد. بخش 3 این بخش با وجود هفت جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن در پاسخ به فرضیه های شماره چهار می باشد، كه در شش مورد فرضیه های مذكور رد و یك مورد تایيد می گردند. نتیجه آن كه در مجموع دیدگاه اولیاء مدارس با دانش آموزان در زمینه گذاران اوقات فراغت و مسایل مرتبط با آن متفاوت می باشد و این تفاوت بیشتر به دلیل آشنایي كمتر اولیاء مدارس با وضعیت و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

چکیده:

ایام فراغت همیشه بستر مناسبی برای خلاقیتها و نوآوریها بوده است، چرا كه در این ایام ذهن انسان به فعالیت موظفی مشغول نیست و انسان فارغ از قالبهای از پیش طراحی شده پیرامون مسائل مورد علاقه می باشد. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه شیوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدارس می باشد. با توجه به مبانی نظری مربوطه و تحقیقات انجام شده پنج فرضیه اصلی متناسب با موضوع تدوین گردید. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی، جامعه آماری، اولیاء مدارس راهنمای پسرانه شامل كلیه مدیران و معاونین و مربیان تربیتی و تعدادی از دبیران كه در امر اوقات فراغت بیشترین فعالیت را داشته اند ونیز دانش آموزان پسر مدارس راهنمایي ناحیه 6 مشهد می باشد كه حجم نمونه آماری به تعداد 231 نفر دانش آموز و 136 نفر اولیاء مدارس هستند، و روش نمونه گیری تصادفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. در تجزیه و تحلیل آماری از روش آماری (كای-دو)x2 كمك گرفته و اطلاعات جمع آوری شده را به جداول توافقی مناسب منتقل كرده و در پایان به كمك آمار توصیفی نتایج به دست آمده را توصیف نموده نتایج پژوهش در قالب سه بخش طراحی شده است. بخش 1 در پاسخ به فرضیه شماره یك می باشد كه از مجموع 9 جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن دو مورد فرضیه تایيد و هفت مورد فرضیه شماره یك رد شده است ونشان می دهد كه بین دیدگاه اولیاء مدارس و دانش آموزان در وضعیت مطلوب اوقات فراغت تفاوت معنی داری وجود ندارد. بخش 2 این بخش با وجود 8 جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن در پاسخ به فرضیه های شماره دو و سه پژوهش می باشد كه فرضیه های مذكور تایيد می گرد. بخش 3 این بخش با وجود هفت جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن در پاسخ به فرضیه های شماره چهار می باشد، كه در شش مورد فرضیه های مذكور رد و یك مورد تایيد می گردند. نتیجه آن كه در مجموع دیدگاه اولیاء مدارس با دانش آموزان در زمینه گذاران اوقات فراغت و مسایل مرتبط با آن متفاوت می باشد و این تفاوت بیشتر به دلیل آشنایي كمتر اولیاء مدارس با وضعیت و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج