پرسشنامه رایگان شیوه های مقابله

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه های مقابله

چکیده : هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي آَموزش مهارتهاي مقابله اي بر سلامت رواني زنان خانه دار شهر اصفهان بود. نمونه آماري مورد مطالعه، شامل 60 نفر (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفر گروه گواه) به شيوه تصادفي چندمرحله اي از بين جامعه آماري پژوهش، انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومي ، پرسشنامه شيوه هاي مقابله با استرس بودند كه پايايي پرسشنامه سلامت عمومي و مقياسهاي آن از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب 93/0 ، 84/0 ، 85/0 و 84/0 و پايايي مقياسهاي پرسشنامه شيوه هاي مقابله با استرس به ترتيب 90/0 ، 86/0 و 75/0 محاسبه شد. روش پژوهش، نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش، گواه بود. گروه آزمايش، تحت آموزش هشت جلسه اي مهارتهاي مقابله اي قرار گرفتند ولي گروه گواه، هيچ برنامه اي دريافت نكردند. در مورد هر دو گروه، پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد، همچنين دو هفته بعد از اتمام جلسات و يك ماه پس از اتمام جلسات آموزشى، در مورد هر دو گروه پيگيري انجام شد. نتايج تحليل كواريانس و تحليل آنوا نشان داد كه آموزش مهارتهاي مقابله اي بر افزايش سلامت رواني ، بهـبود حالات جسمانى، كاهش اضطراب ، بهبود عملكرد اجتماعي و كاهش افسردگي موثر است. همچنين نتايج پيگيري دو گروه آزمايش، حاكي از ماندگاري اثر آموزش بر افزايش سلامت رواني ، بهبود حالات جسمانى، كاهش اضطراب، بهبود عملكرد اجتماعي و كاهش افسردگى، بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه های مقابله