پرسشنامه رایگان شیوه های اشاعه (راه های افزایش) مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه های اشاعه (راه های افزایش) مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران و شیوه های اشاعه مشارکت در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است .جامعه و نمونه آماری پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است . ( N=647 ) و برای انتخاب نمونه ، از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است و تعداد 165 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند . روش تحقیق ، توصیفی و از نوع پیمایشی است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری و سنجش شیوه های اشاعه مشارکت استفاده شده است برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و از آزمون نیکویی برازش کای اسکور استفاده شده است . نتایج به دست آمده به شرح زیر است : 1-   میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون مسایل آموزشی در سطح متوسط ، مسایل پژوهش در سطح پایین و مسایل پایین و مسایل صنفی در سطح متوسط و کمتر از آن می باشد .

2-     شیوه های اشاعه مشارکت ، بر اساس پاسخ های داده شده به ترتیب اولویت عبارت اند از :

الف ) مشارکت به صورت تصمیم گیری یا مدیریت مشارکتی ب ) مشارکت به صورت دریافت نظریات مشورتی ج ) مشارکت به صورت شوراهای مشورتی د ) مشارکت به صورت مذاکرات دسته جمعی 3- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل آموزشی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 2/99 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد 4- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل پژوهشی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 2/99 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد5- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل صنفی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 98 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه های اشاعه (راه های افزایش) مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران