پرسشنامه رایگان شناسایی مهارت های زندگی کودک

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی مهارت های زندگی کودک

چکیده : مهارت هاي زندگي عبارت اند از مجموعه توانايي هايي که زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي آورند. اين توانايي ها فرد را قادر مي سازند تا مسئوليت هاي نقش اجتمعاي خود را بپذيرند و بدون لطمه زدن به خود و ديگران به خواسته ها، انتظارات و مشکلات روزانه به ويژه در روابط بين فردي به شکل موثري رو به رو شود. در دنياي کنوني و چالش هاي رو به رو آموزش و پرورش نقش موثري در آموزش اين مهارت ها به دانش آموزان دارد تا آن ها را براي رويارويي با تعارض ها و کشمکش ها آماده کند. اين مهارت ها را به نوعي مهارت هاي رشدي نيز نام نهاده اند. بنابراين آموزش اين مهارت ها را بايد از دوره هاي پيش دبستان و دبستان آغاز کرد. تحقيق حاضر به منظور دست يابي به مهارت هاي مورد نياز دانش آموزان همچنين اولويت بندي مهارت ها مي باشد. مهارتهاي مورد نياز عبارتند از: مهارت تصميم گيري، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقادي، مهارت فن آوري اطلاعات، شهروند جهاني بودن، مهارت هاي حرفه اي، مهارت والديني، مهارت اداره زندگي که طي فرايند نيازسنجي به دست آمد و در بين مهارت ها، مهارت فن آوري اطلاعات اولين اولويت را کسب نمود و مهارت هاي حل مساله و تصميم گيري جز اولويت هاي آخر قرار گرفتند. همچنين مهارت بهداشت جسماني و مهارت همدلي به عنوان مهارت هاي مورد نياز شناخته نشدند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی مهارت های زندگی کودک