پرسشنامه رایگان شناسايي كودكان ADHD

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسايي كودكان ADHD

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه حافظه ديداري وكلامي كودكانADHD با كودكان عادي انجام شد. به عبارت ديگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال بود كه آيا بين حافظه كلامي و ديداري كودكانADHD با كودكان عادي تفاوت وجود دارد؟

روش: آزمودني ها شامل 60 كودك بودند كه 30 نفر از آنها ADHD و 30 نفر ديگر از كودكان عادي انتخاب شدند. گروه سني اين 60نفر بين 7 تا 12 سال بودند . انتخاب آزمودني ها در گروه عادي به صورت تصادفي اما در گروه ADHDبه شيوه غر تصادفي با استفاده از تست SNAP  انجام شد.

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل تستSNAP براي شناسايي كودكان ADHD در مدرسه و تست كلامي وكسلر براي سنجش حافظه كلامي و تست كيم كاراد براي سنجش حافظه ديداري كودكان بود. اين آزمون ها به صورت انفرادي انجام گرديد.به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت از ميانگين و آزمون T و براي بررسي معنادار بودن رابطه از همبستگي دو متغير استفاده شد.

نتيجه گيري:نتايج نشان داد كه بين حافظه ي ديداري و كلامي كودكان بيش فعال به طور معنادار پايين تر از كودكان عادي بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسايي كودكان ADHD