پرسشنامه رایگان شناخت شغل

تاریخ انتشار : 6 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناخت شغل

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی بیشتر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی و اثر جو سازمانی بر این رابطه در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است.جامعه مورد پژوهش، تمامی کارمندان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی،که تعداد ایشان 206 نفر بود. نمونه مورد پژوهش ازمیان ایشان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. حجم این نمونه با توجه به جدول مورگان که تا حدودی در میزان حجم نمونه معتبر است، 85 نفر انتخاب شد. از میان  تعداد پرسشنامه های توزیع شده، 80عدد آن باز گردانده شد. پرسشنامه های مذکور از سه قسمت تشکیل شده بود، قسمت اول آن پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینگر، قسمت دوم پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر و قسمت سوم پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، بود. از آلفای کرونباخ برای پایایی  ابزارها وبرای روایی، از روایی محتوایی و برای اطلاعات توصیفی متغیرها از  روش همبستگی پیرسون ومیانگین و انحراف معیار و از رگرسیون چندگانه، برای تعیین رابطه ی متغیر ها با هم استفاده شد. پایایی ابزار جو سازمانی 0/81 و پایایی ابزار شناخت شغل 0/45 و ابزار رضایت شغلی 0/62 بدست آمد.  تمام متغیر ها با هم از جمله ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی با هم رابطه ای به دست نیامد. رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی نیز باهم رابطه ای نداشتند. در نهایت اثر جو سازمانی بر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی نیز نتوانست در این رابطه تاثیر بگذارد. این یافته ها نشان دادند که رابطه ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی نمی تواند بطور جامع و کامل بدون در نظر گرفتن جو سازمان، ملاحظه شود. غنی سازی شغلی برای بالا بردن ویژگیهای شغلی وقتی که مدیران از جو و محیط کارشان رضایت کافی نداشته باشند، مداخله ای مناسب است. بهبودکیفیت زندگی کاری مدیران و ایجاد برنامه هایی برای تقویت روابط همکاران با هم و با سرپرستانشان  و ایجاد تیم کاری از جمله پیشنهادات این مطالعه بوده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناخت شغل

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد شغلی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه شناخت شغل جان واگنر

نوع فایلپرسشنامه شکست های شناختی شغلی

نوع فایلپرسشنامه شکست های شناختی شغلی (2)

نوع فایلپرسشنامه شکست های شناختی شغلی (3)

نوع فایلپکیج پرسشنامه رضایت شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه درگیری شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه انگیزش شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه دل بستگی شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه استرس شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه عملکرد شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه اشتیاق شغلی

نوع فایلپکیج پرسشنامه رفتار نوآورانه شغلی کارکنان

نوع فایلپرسشنامه نهادینه شدن شغلی هولتوم و همکاران ۲۰۰۶

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی جاج و کلینگر ۲۰۰۸- ۵ سوالی

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی لوند ۲۰۰۳

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی مینسوتا ویس و همکاران ۱۹۷۶- ۱۷ سوالی

نوع فایلپرسشنامه فلات شغلی میلیمن ۱۹۹۲

نوع فایلپرسشنامه رفتار نوآورانه شغلی جانسن ۲۰۰۰

نوع فایلپرسشنامه رفتار نوآورانه شغلی معلمان

نوع فایلادبیات و پرسشنامه فرسودگی شغلی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه استرس شغلی

نوع فایلپرسشنامه باز طراحی شغلی اسلمپ و ولا برودریک (۲۰۱۳)

نوع فایلپرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان ۲۰۰۷

نوع فایلپرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ ۲۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه جهت گیری هدف شغلی فن دوال ۱۹۹۷

نوع فایلپرسشنامه سرسختی شغلی  مورنو جیمز و همکاران (۲۰۱۴)

نوع فایلپرسشنامه استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE)

نوع فایلپرسشنامه آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران ۲۰۰۵

نوع فایلپرسشنامه درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر (۱۹۹۵)

نوع فایلپرسشنامه انگیزش شغلی رایت (۲۰۰۴)

نوع فایلادبیات استرس و تنیدگی شغلی

نوع فایلپرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث ۱۹۵۱

نوع فایلپرسشنامه انگیزش شغلی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه انگیزش شغلی

نوع فایلپرسشنامه خشنودگی شغلی اسمیت ۱۹۶۹

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین ۱۹۶۹

نوع فایلادبیات و پرسشنامه خشنودگی شغلی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون

نوع فایلپرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه نگرش شغلی

نوع فایلپرسشنامه مدیریت مسیر شغلی

نوع فایلپرسشنامه توسعه مسیر شغلی

نوع فایلپرسشنامه تعهد مسیر شغلی

نوع فایلپرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱

نوع فایلپرسشنامه رضایت مندی شغلی

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی عمومی کافمن و فیشمن ۱۹۷۹

نوع فایلپرسشنامه غنی سازی شغلی ۱۸ سوال محقق ساخته

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی ۱

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی

نوع فایلادبیات پرسشنامه عملکرد شغلی

نوع فایلادبیات پرسشنامه فرسودگی شغلی

نوع فایلپرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران ۱۹۹۶

نوع فایلادبیات پرسشنامه انگیزش شغلی

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی ۹

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی ۷

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت شغلی ۸

نوع فایلادبیات پرسشنامه فرسودگی شغلی ۴

نوع فایلادبیات پرسشنامه استرس شغلی ۶

نوع فایلادبیات پرسشنامه استرس شغلی ۵

نوع فایلسایر پرسشنامه ها