پرسشنامه رایگان شناخت سبک های والدینی

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناخت سبک های والدینی

چکیده

امروزه برای بررسی تفاوت های فردی دانش آموزان، به سبك های شناختی آنان توجه بسیاری می شود. سبك های شناختی، روش های انفرادی یاد گیرنده است كه برای پردازش اطلاعات به هنگام یادگیری مفاهیم جدید مورد قرار می گیرند. پژوهش حاضر برای پاسخ گویي به این سوال انجام شد كه آیا شیوه های تربیتی والدین در شكل گیری سبك های شناختی فرزندان آن ها تاثیر دارد یا خیر؟ شیوه های تربیتی شامل سه شیوه مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه و سبك های شناختی دارای 2 بعد وابسته به زمین (FD) و نابسته به زمین (FI) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه دانش آموزانی بود كه در سال تحصیلی 78-1377 در دو مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایي در مدارس روزانه دولتی و غیرانتفاعی مناطق 6، 11، 17 تهران مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش 1337 نفر بود كه 505 دانش آموز و 832 نفر از والدین آنها را شامل می شد. از 505 دانش آموز 262 نفر از مقطع متوسطه و 243 نفر از مقطع راهنمایي بود. براي سنجش سبك شناختی وابسته به زمین و وابسته به زمینه دانش آموزان از آزمون گروهی اشكال نهفته (GEFT) استفاده شد و نیز جهت تشخیص شیوه تربیتی والدین، پرسشنامه فرزند پروری دیاناباو مرینه یكی برای پدر خانواده و یكی برای مادر خانواده به كار برده شد. آزمون سبك شناختی برای دانش آموزان در مدارسشان اجرا شد و پرسشنامه فرزند پروری والدین نبز به منزلشان فرستاده شد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های تحقیق از طریق سه آزمون آماری تحلیل واریانس یكطرفه t در گروه های مستقل و خی دو در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند و این نتایج را بدست دادند. شیوه تربیتی والدین با سبك شناختی فرزندان پسر آنها ارتباط دارد اما با سبك شناختی دخترانشان مرتبط نیست. سبك شناختی پسران در مقطع متوسطه نسبت به سبك شناختی پسران در مقطع راهنمایي وابسته تر به زمین است اما سبك شناختی دختران در مقطع متوسطه نسبت به سبك شناختی دختران در مقطع راهنمایي وابسته تر به زمین است. سبك شناختی دختران در مقطع راهنمایي از سبك شناختی پسران در این مقطع وابسته تر به زمین است در حالیكه در مقطع متوسطه سبك شناختی پسران از سبك شناختی دختران وابسته تر به زمین است. همچنین ثابت شد كه هر چه سبك شناختی نابسته تر به زمین باشد پیشرفت تحصیلی بالاتر است و در رابطه با تاثیر شیوه های تربیتی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مشخص شد كه شیوه ها ی تربیتی والدین هم بر پیشرفت تحصیلی پسران و هم بر پیشرفت تحصیلی دختران تاثیر دارد. یك كاربرد مهم پژوهش حاضر این است كه از سبك های شناختی می توان به عنوان یك عامل پیش بینی كننده در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان استفاده كرد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناخت سبک های والدینی