پرسشنامه رایگان شدت اضطراب برنز

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شدت اضطراب برنز

چکیده : اين تحقيق با هدف شناسايي و مقايسه شايع ترين راهبردهاي خودتنظيمي عاطفي دانشجويان مبتلا به اختلالات افسردگي و اضطرابي و دانشجويان عادي انجام شده است. براي اين منظور 316 دانشجوي شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه شامل سه پرسشنامه آزمون شدت اضطراب برنز، آزمون شدت افسردگي برنز و راهبردهاي خودتنظيمي عاطفي مارس بوده است. طبق نتايج مطالعه مشخص شد که بين راهبردهاي خودتنظميمي عاطفي دانشجويان مبتلا به اختلالات اضطرابي و دانشجويان عادي در بعد شناختي تفاوت معني داري وجود دارد و بين راهبردهاي خودتنظميمي عاطفي دانشجويان مبتلا به اختلالات افسردگي و دانشجويان عادي در بعد افزايش عاطفه مثبت تفاوت معني داري وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شدت اضطراب برنز