پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

چکیده : هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش شناختى- رفتاري شادماني بركاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگي وافزايش شادماني زنان مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي بود، بدين منظوردر قالب يك طرح نيمه تجربي تعداد 60 آزمودني به روش تصادفي از بين زنان مراجعه كننده به مراكز آموزشى، پزشكي و ساير مراكز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش وگواه جايگزين شدند. سپس افراد گروه آزمايش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادماني به روش فوردايس- اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پيش آزمون و پس آ زمون با پرسشنامه شادكامي آكسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سندرم پيش از قاعدگي به عمل آ مد. همچنين دو هفته بعد وسپس يك ماه پس از اتمام جلسات در مورد هر دو گروه پيگيري انجام شد. نتايج حاكي ازآ ن است كه آموزش شادماني بر كاهش علائم سندرم پيش از قاعدگي ، كاهش علائم افسردگي سندرم پيش از قاعدگى، كاهش علائم اضطراب سندرم پيش از قاعدگى، كاهش علائم تحريك پذيري سندرم پيش از قاعدگى، كاهش علائم جسماني سندرم پيش از قاعدگي و افزايش شادماني موثراست. همچنين نتايج پيگيري در گروه آزمايش حاكي از ماندگاري اثر آموزش بر كاهش علائم سندرم پيش از قاعدگي و افزايش شادماني است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه رایگان شادکامی آکسفورد

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این پرسشنامه شامل 14 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه ابرازگري هيجاني و كنترل هيجاني با شادكامي در دانشجويان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج