پرسشنامه رایگان سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال

چکیده

اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) یکی از اختلال های عصب – تحولی شایع دوران کودکی است که با سه مشخصه­ی نارسایی توجه، فزون­کنشی و تکانشگری شناخته می­شود. هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی اثر بخشی آموزش کنش­های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره بر کاهش نشانه­های بالینی، بهبود کنش­وری اجرایی، مهارت­های سازشی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به ADHD است. روش: تعداد 16 کودک 10-7 ساله مبتلا به ADHD با روش نمونه­گیری هدفمند از بین مراجعه کنندگان به بخش روان­پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان شهید یحیی­نژاد بابل انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی­ها در دو مرحله­ی پیش­آزمون و پس­آزمون با مقیاس درجه بندی SNAP-IV، سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال، مقیاس نارسا کنش وری اجرایی بارکلی (BDEFS) و مقیاس آسیب کنشی بارکلی (BFIS) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه مداخله به همراه مادرانشان 11 جلسه­ی یک ساعته آموزش کنش­های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره دریافت کردند. داده­ها با استفاده از نسخه­ی 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان دادند گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در نشانه­های بالینی ADHD کاهش معناداری نشان داد. هم­چنین در کنش های اجرایی و مهارت های سازشی این کودکان بهبود به دست آمد، اما در پیشرفت تحصیلی این آزمودنی ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: آموزش کنش­های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره سبب کاهش نشانه­های بالینی، بهبود کنش­های اجرایی و مهارت­های سازشی در کودکان مبتلا به ADHD می­شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال