پرسشنامه رایگان سنجش وضعيت مذهبي دانش آموزان جوان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش وضعيت مذهبي دانش آموزان جوان

چکیده : باتوجه به اهميت رابطه مذهب و اخلاق با هوش هيجاني و نقش آنها در زندگي، اين تحقيق به بررسي رابطه اعتقاد و عمل مذهبي با هوش هيجاني دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر تهران پرداخت. اين تحقيق با هدف مطالعه رابطه اعتقاد و عمل مذهبي دانش آموزان با هوش هيجاني آنان انجام شد. روش تحقيق از نوع همبستگي بود. نمونه تحقيق شامل 450 نفر دانش آموز دختر و پسر پيش دانشگاهي مناطق 4 و 11 و 18 شهر تهران بودند که با روش نمونه گيري هدفدار انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه جمعيت شناسي، پرسشنامه سنجش دقت هوشي، پرسشنامه سنجش وضعيت مذهبي دانش آموزان جوان و پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ اون که در مورد دانش آموزان اجرا شد. براي تجيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون، آزمون t و آزمون خي دو استفاده شد. نتايج نشان داد که: اعتقاد و عمل مذهبي دانش آموزان با هوش هيجاني آنان رابطه مثبت معنادار دارد. هوش هيجاني دانش آموزان با دقت هوشي آنان رابطه مثبت معنادار دارد. از يافته هاي تحقيق نتيجه گرفته مي شود که اعتقاد و عمل مذهبي با هوش هيجاني رابطه مستقيم دارد. بنابراين آموزش مسائل مذهبي و اخلاقي و هوش هيجاني براي دختران و پسران پيش دانشگاهي و متعلق به سطوح مختلف اقتصادي ـ فرهنگي از جهت داشتن زندگي سالم براي آنان ضروري به نظر مي رسد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش وضعيت مذهبي دانش آموزان جوان