پرسشنامه رایگان سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

این پرسشنامه شامل 18 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف سنجش سبک های رفتاری و بلوغ طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه رایگان معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

چکیده:

نقش بسیار موثر و اساسی مدیریت، در رشد و تعالی جامعه، افراد را بر آن وا می دارد که به مدیریت و مدیران بیشتر از پیش فکر کنند. چون آموزش و پرورش در راس همه امور جهت توسعه و رشد هر جامعه قرار دارد، پس از بین انواع مدیریت ها، مدیریت آموزشی نیز دارای جایگاه مهم و خاصی است. با این حساب مراکز و سازمانهای آموزشی به نیروی توانمند، متخصص و باتجربه و با ارزشی، جهت هماهنگی و همسو نمودن با هدف بهسازی و توسعه امر آموزش و پرورش، در نتیجه بهسازی و توسعه جامعه، به نام “مدیر آموزشی” نیاز دارند.

توجه به مسئولیت و وظیفه خطیر و نقش حیاتی و اساسی مدیریت آموزشی در ساختار بنیادی جامعه و انتظار عصر حاضر، کاربرد سبکهای اصولی، منطقی، علمی، تخصصی را طلب نموده که شرایط و زمینه مناسب از جهات و جنبه های مختلف به وجود آمده و از به هدر رفتن بیت المال جلوگیری شده و باعث تحقق اهداف آموزش و پرورش و همانطور آموزش و پرورش استثنایي خواهد شد. لذا به منظور افزایش کیفیت و مطلوب نمودن نحوه پیشرفت روند آموزش و پرورش استثنایي با انگیزه انتخاب موضوع تحقیق، تجربه سالها مدیریت و رشته تحصیلی مورد علاقه حاضر پژوهشگر خواسته است بداند سبکهای مدیریتی کنونی، در نحوه و عملکردها چه حد اثر بخش می باشد در نتیجه حساس و نکته سنج شدن موضوع مزبور بوده است.

در ارتباط با پیشینه تحقیق با مراجعه به مخازن کتابخانه ومنابع اطلاعاتی کامپیوتری و بررسی هایي که به عمل آمد، معلوم شد تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته و در حال انجام نیز نمی باشد.

این تحقیق با روش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری کلیه معلمین و مدیران همه مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد بوده است. نمونه آماری برای مدیران 26 نفر و برای معلمین 371 نفر از 28 مرکز آموزش استثنایي با روش نمونه گیری، پوش کامل به عنوان انتخاب مطلوب، انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بسته و بی نام با هدف بررسی سبکهای رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد استفاده شده است. پژوهشگر خواسته است بداند سبک های رفتار سازمانی از دیدگاه معلمین تا چه حد اثر بخشی قابل قبول را داشته، و تا چه حد در رسیدن به اهداف از پیش تعیين شده بر اساس نظریه ای. کی. کورمن (تئوری سیکل زندگی) موثرند. در این تحقیق از معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ در سه سطح زیر میانگین بلوغ متوسط یا نابالغ، بلوغ متوسط و بالای بلوغ متوسط یا بالغ، استفاده شده است. همچنین پژوهشگر خواسته است بداند آیا نظریه ای. کی. کورمن در سیستم مدیریت آموزشی مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد کاربرد دارد یا خیر؟ که در رابطه با سئوالات و اهداف فوق الذکر فرضیات زیر ارائه گردید:

1- بین سبک های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد و اثر بخشی رابطه معناداری وجود دارد.

2- سبکهای رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد با معلمین زیر بلوغ متوسط و یا نابالغ وظیفه مداری و رفتاری اثر بخش است.

3- سبک های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد با معلمین با بلوغ متوسط رابطه مداری و رفتاری اثر بخش است.

4- سبک های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد با معلمین با بالای بلوغ متوسط یا بالغ، وظیفه مداری و رابطه مداری ضعیف و رفتاری اثر بخش است.

5- نظریه ای. کی. کورمن در سیستم مدیریت آموزش استثنایي شهر مشهد دارای کاربرد است.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش فراوانی مدیران، فراوانی اثر بخشی، فراوانی درصد تراکمی، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون تعقیبی استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل و محاسبه و نتیجه گیری، پژوهشگر به یافته های علمی معتبر دست پیدا نموده و اظهار نظر و پیشنهادهای سازنده ارائه کرده است. و ماحصل نتيجه نهایي اینکه نظریه ای. کی. کورمن در سیستم مدیریت مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد دارای کاربرد است.

فهرست منابع در این تحقیق به روش توربین در پایان هر فصل و روش APA (انجمن روانشناسان آمریکا) در پایان تحقیق نوشته شده است.

پژوهشگر انتظار دارد پویندگان راه علم و دانش و صاحبنظران و پژوهشگران در رفع نواقص با بزرگواری راهنمایي و ارشاد نموده تا نه تنها این تحقیق از رسایي و مقبولیت بیشتری بر خوردار شده ، بلکه تجربه ای جهت انجام بی عیب و نقص تحقیقات بعدی برای خود و دیگران باشد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج