پرسشنامه رایگان سلامت معنوی

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت معنوی

چکیده:

زمینه مساله و هدف پژوهش: مطالعه حاضر بررسی اثربخشي مراقبت معنوی بر پرخاشگری و سلامت معنوی مردان وابسته به آمفتامین بود. چرا که تحقیقات پیشین نشان داده اند پرخاشگری و سلامت معنوي به خودي خود باعث شروع اعتياد و يا عود پس از درمان مي شود.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون بود. بدين منظور نمونه مورد بررسی به روش نمونه گيري در هدفمند كه با معيار اعتياد به آمفتامین و نمره برش پايين تر در آزمون سلامت معنوي به عنوان نمونه تعيين شدند. نمونه پژوهش متشکل از دو گروه 20 نفری از مردان وابسته به آمفتامین بودند كه بطور خود معرف در گروه هاي خوديار برنامه دوازده گامي شهر تهران و منطقه 7 شركت نمودند.

یافته‌ها:  جهت مقايسه داده هاي بدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون دو گروه از آزمون آماري تحلیل کوواریانس استفاده شد. بدين معني كه اثرگذاري گروه درماني مبتني بر مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوي مردان وابسته به مواد آمفتامین از لحاظ آماري معنادار بود.

 

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که به وسیله مداخلات مراقبت معنوی مي توان بر سازه پرخاشگری و سلامت معنوي معتادين اثر گذاشت كه سلامت معنوي متغير مهمي در بهزيستي رواني اين گروه از افراد است كه در آن ضعف دارند و رفع این ضعف می تواند به ترک مواد در آنها کمک کند. 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت معنوی