پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت سازمانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تأثیر آن بر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی بود . بر این اساس چهار سؤال و سه فرضیه تدوین شد . به منظور پاسخدهی به فرضیه ها و سوالات تحقیق از روش توصیفی نوع  پیمایشی و علی _ مقایسه ای استفاده شد . جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر نیشابور در سال تحصیلی 88_87 بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول های مرتبط به تحقیقات پیمایشی و علی _مقایسه ای بهره گرفته شد. در مجموع 30 مدرسه به عنوان نمونه نهایی به روش تصادفی ساده انتخاب شد و تمام مدیران این 30 مدرسه و از هر مدرسه 4 معلم برای پاسخدهی به پرسشنامه ها در نظر گرفته شدند . جهت گردآوری اطلاعات مربوط به سلامت سازمانی ازپرسشنامه های و همکاران و برای  آگاهی از توانایی فراشناخت مدیران از پرسشنامه اسکراو و دنیسون استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری آزمون مقایسه دو گروه مستقل (t ) ، آزمون  t برای یک گروه استفاده شد . نتایج نشان داد که بین توانایی فراشناخت مدیران در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه های توانایی فراشناخت ( دانش شناختی و تنظیم شناختی ) در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بررسی سؤال فرعی یک نشان دهنده ی تفاوت سلامت سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه بود . سلامت سازمانی در مدارس دخترانه بالاتراز مدارس پسرانه مشاهده شد. نتایج سؤال فرعی دو حاکی از آن بود که بین توانایی فراشناخت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت سازمانی

سازمان هاي آموزش و پرورش، به منزله سازمان هايي مهم و مؤثر در جهان امروز و آينده، پيوندي نا گسستني با رشد و توسعه ي جوامع دارند. مدرسه زير بناي تغييرات پايدار در جامعه مي باشد كه قادر است با درک صحیح تغییرات پیرامونی و پرورش مهارت هاي تفكر خلاق و حل مسئله در دانش آموزان، جامعه را به سمت توسعه و بالندگي رهنمون سازد. بدون شك تغيير و تحولات و فشارهاي داخلي و خارجي محيط بر مديريت این سازمان های آموزشي تاثير مي گذارد. براي موفقيت در چنين شرايطي، براي ايجاد تغيير و تحول در درون سازمان آموزشي، نياز به عاملي برانگيزاننده و شتاب بخش وجود دارد. انتظار می رود که مديريت عبور از مانع بتواند در این زمینه نتايج مثبتی در سازمان ايجاد مي كند. تعهد كاركنان به سازمان و همگام شدن آنان با اهداف سازمان به افراد در رسيدن به سطوح بالاتر عملكرد كمك مي كند. انتظار مي رود كه اين سبك مديريتي با از سر راه برداشتن مقاومت ها و موانع، كنار گذاشتن وضعيت موجود و ايجاد طرز فكر جديد، درك تازه از توانايي ها و ظرفيت هاي كاركنان و حمايت از نيروي انساني باعث اثربخشي سازماني گردد. اين تحقيق به منظور بررسي رابطه مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني مدارس ناحيه چهار مشهد صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق از ميان مديران آموزشي به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفته اند. مديراني كه ويژگي هاي آنان، مطابق با تعريف عملياتي ، امكان قرار گرفتن در نمونه تحقيق را داشتند برابر با 85 نفر به دست آمد. در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري متغيرهاي فوق از دو پرسشنامه مديريت عبور از مانع و سلامت سازماني استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره دو سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) بين ميزان انطباق رفتار مديران بر اساس شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازمان رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 2) اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب مدیریت عبور از مانع قابل پیش بینی است و بين ميزان اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب شاخص های مدیریت عبور از مانع رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 3) بين مهارت هاي جديد به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 4) شيوه هاي توانمند به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع نمي تواند در اثربخشي سازماني سهيم باشد ؛ 5) تنوع و عدم تشابه به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع نمي تواند در اثربخشي سازماني سهيم باشد؛ 6) بين ارزش افزوده به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 7) تفاوت معني داري در ميزان نمره كل اثربخشي بر حسب نوع مدرسه (دولتي / غير دولتي)، وجود ندارد؛ 8) در ميزان نمره كل اثربخشي مديران با سابقه خدمت بالا و مديران با سابقه خدمت پايين تفاوت معني داري وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرپرسشنامه سلامت سازمانی

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج