پرسشنامه رایگان سطح استرس شغلي

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سطح استرس شغلي

چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقايسه سطح استرس شغلي و سطح سلامت عمومي کارمندان حسابدار و تحويلدار بانك ملي ايران در 50 شعبه منطقه شرق تهران بانك ملي ايران به اجرا درآمد. نمونه پژوهش با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به تعداد 147 نفر انتخاب شد و پرسشنامه هاي مقياس ارزيابي استس شغلي رايس (JSS) و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه اطلاعات فردي در ميان آنان اجرا گرديد در انتهاي اين پژوهش با 10 فرضيه و 5 سؤال نتايج زير به دست آمد: ميان استرس شغلي و سلامت عمومي تحويلداران و حسابداران رابطه مثبت و معني دار وجوددارد. ميزان استرس شغلي کارمندان تحويلدار بانك به طور معني داري بيشتر از کارمندان حسابدار بانك است. استرس شغلي ناشي از سطح علاقه به شغل در ميان کارمندان تحويلدار به طور معني داري بيشتر از کارمندان حسابدار بانك است. ميان استرس شغلي ناشي از سطح علاقه به شغل و ميزان افسردگي تحويلداران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. ميان استرس شغلي ناشي از روابط بين فردي محيط کار و نارسا کنش وري اجتماعي تحويلداران رابطه مثبت معني دار وجود دارد. ميان استرس شغلي ناشي از موقعيت هاي مادي فيزيکي نامطلوب محيط کار و نشانه هاي جسماني کارمندان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. ميان استرس شغلي ناشي از موقعيت هاي مادي فيزيکي نامطلوب محيط کار و اضطراب کارمندان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. ميان ميزان سابقه شغلي و تحصيلات کارمندان تحويلدار با استرس شغلي آنان رابطه معني دار به دست نيامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سطح استرس شغلي