پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد و با هدف بررسی سرمایه اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

چکیده

هدف پژوهش حاضر یررسي نقش سرمايه اجتماعي و سرماي روانشناختي یر سازگاري زناشويي و روش توصیفی از نوع همبستگي است . جامع آماري در اين پژوهش زوج هاي جوان ( 1تا 5 سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به مراكز تفريحي، زيارتي و فرهنگي سطح شهر مشهد هستند. تعداد 322 زن و مرد به روش چند مرحله اي و در دسترس انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابز ارهاي اين پژوهش، پرسشنامه سازگاري زناشويي لاک والاس، پرسشنامه سرمايه اجتماعي اونیکس و بولن و پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز مي باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار Spss و یا استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان دادبین متغیرهاي پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمايه روانشناختي و سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در سازگاري زناشويي دارد. در نتیجه متغیر هاي سرماي اجتماعي و سرمايه روانشناختي به خویي سازگاري زناشويي را پتش یتني مي كنند. بنایراين از طريق افزايش مهارت هاي زوجین در ایعاد فوق مي توان میزان سازگاري زناشويي را در آن ها افزايش داد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

چکیده:

نظام اموزش عالی ودانشگاهها درشرایطی اثربخشی وکارآیی خود را حفظ خواهند کرد که درپیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی کشور به ایفای نقش مثبت بپردازد .سرمایه اجتماعی درکناردیگر سرمایه های انسانی ومادی به عنوان یک عامل اثربخشی وکارآیی دانشگاهها شناخته شده است.

رهبران دانشگاهی می توانند سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص سازمانی درجهت بهره وری دانشگاه ،ایجاد نمایند.

هدف ازانجام پژوهش حاضر شناسایی میزان سرمایه اجتماعی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ونیز شناسایی نقش رهبری آموزش عالی درایجاد این سرمایه ارزشمند درمیان گروههای اموزشی دانشگاه می باشد .

دراین مطالعه که یک پژوهش کاربردی ،کمی وتوصیفی است ازشیوه علی-مقایسه ای به منظور کشف علت تفاوت میزان سرمایه اجتماعی درگروههای اموزشی دانشگاه فردوسی استفاده شده است ویافته های پژوهش که با برداشتن صدویک نفرنمونه ازمیان اعضای هیئت علمی به دست امده است ،نشان می دهد که سرمایه اجتماعی میان گروه علوم تجربی که رهبران دانشگاهی انان نقش رهبری اموزش عالی رابیشتر ایفانموده اند ،به طورمعنی داری بیش از گروه علوم انسانی که رهبران دانشگاهی انان نقش رهبری اموزش عالی راکمتر ایفا نموده اند.

بنابراین رهبران دانشگاهی می توانند برای ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور بهره وری دانشگاه ،به ایفای هر چه بیشترنقش رهبری اموزش عالی بپردازند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج