پرسشنامه رایگان سرمايه روانشناختي

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سرمايه روانشناختي

چکیده

هدف پژوهش حاضر یررسي نقش سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي یر سازگاري زناشويي و روش توصیفی از نوع همبستگي است . جامع آماري در اين پژوهش زوج هاي جوان ( 1تا 5 سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به مراكز تفريحي، زيارتي و فرهنگي سطح شهر مشهد هستند. تعداد 322 زن و مرد به روش چند مرحله اي و در دسترس انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابز ارهاي اين پژوهش، پرسشنامه سازگاري زناشويي لاک والاس، پرسشنامه سرمايه اجتماعي اونیکس و بولن و پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز مي باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار Spss و یا استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان دادبین متغیرهاي پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمايه روانشناختي و سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در سازگاري زناشويي دارد. در نتیجه متغیر هاي سرماي اجتماعي و سرمايه روانشناختي به خویي سازگاري زناشويي را پتش یتني مي كنند. بنایراين از طريق افزايش مهارت هاي زوجین در ایعاد فوق مي توان میزان سازگاري زناشويي را در آن ها افزايش داد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرمايه روانشناختي