پرسشنامه رایگان سبک های مدیریت تعارض

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین سبك های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس صورت گرفته است.برای این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یكدیگر مدنظر قرار گرفته اند. در این تحقیق برای سنجش میزان استفاده مدیران از سبك های مختلف مدیریت تعارض ( رقابت، همكاری، ایثار، اجتناب و مصالحه)، 65 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران مدارس ( كلیه مدیرانی كه حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در یك مدرسه در دوسال اخیر می باشند ) و برای سنجش میزان اثربخشی مدارس 325 مورد نمونه ( هرمدرسه پنج مورد ) از بین جامعه مربوط به معلمان ( كلیه معلمانی كه حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در یك مدرسه در دو سال اخیر باشند ) مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر كه به روش زمینه یابی صورت گرفته است برای سنجش هر كدام از متغیرهای فوق از پرسشنامه ای جداگانه استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه ها، جهت آزمون یك فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه های فرعی از آزمون همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد كه نتایج ذیل حاصل گردید. 1- بین سبك های مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال 999/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 2- بین سبك رقابت در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال 99/. رابطه معكوس و معنی داری وجود دارد. 3- بین سبك همكاری در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال 999/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 4- بین سبك ایثار در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس رابطه مستقیم برقرار بوده اما این رابطه معنی دار نمی باشد

-5 بين سبك اجتناب در مديريت تعارض و اثر بخشي مدارس رابطه معكوس برقرار بوده اما اين رابطه معني دار نمي باشد .

6- بين سيژبك مصالحه در مديريت تعارض و اثر بخشي مدارس با احتمال 99/. رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه رایگان سنجش سبک های مدیریت تعارض

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش سبک های مدیریت تعارض

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو پرسشنامه ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش سبک های مدیریت تعارض

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج