پرسشنامه رایگان سبک های تصمیم گیری

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

چکیده:

جامعیت فکر ی ، ژرف نگری و قابلیت انعطاف مدیران و اثر آن بر شیوه تصمیم گیری آنان به عنوان هدف اصلی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری پژوهش ، کلیه روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه  فردوسی بودند(34=N)که ویژگی های ذهنی انها با استفاده از پرسشنامه ذهن فلسفی مستقیما مورد سنجش قرا ر گرفته وبنابراین برای این منظور ازروش سرشماری استفاده شده است .برای تعیین شیوه تصمیم گیری مدیران پرسشنامه مبتنی بر نظریه وروم وبتون مبنای عمل قرار گرفته است . این پرسشنامه روی 117 نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند ، اجرا شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل و یافته های تحقیق را نشان داده اند که : « مدیرانی که از سبک تصمیم گیری مشارکتی استفاده کرده اند به طور معنی داری از ذهن فلسفی بالاتری نسبت به مدیرانی که سبک آمرانه را اتخاذ کرده اند برخوردار بودند»

معذلک این تفاوت بین مدیرانی که سبک مدیریت مشارکتی را اتخاذ کرده اند با مدیرانی که روش مشورتی را استفاده کردند، معنی دار نشده است و بین روش آمرانه و مشورتی نیز نتیجه مشابهی حاصل شده است. نتیجه ی اخیر را می توان با نظریه همپوشی رویکرد مشارکتی با مشورتی و رویکرد مشورتی با آمرانه توجیه نمود.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های تصمیم گیری