پرسشنامه رایگان سبک رهبری بر اساس مدل بس و اولیو

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک رهبری بر اساس مدل بس و اولیو

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش­بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان و همچنین تطبیق و مقایسه دانشگاه­های دولتی با دانشگاه­های غیردولتی شهر مشهد از این حیث بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی (رگرسیون) بود. این تحقیق دارای دو جامعه آماری بود که جامعه­های آماری آن شامل کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه­های دولتی و دانشگاه­های غیردولتی شهر مشهد بود که در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری و ۶ ماه سابقه کار با مدیر مافوق خود بودند. نمونه تحقیق شامل دانشگاه فردوسی به عنوان یک سازمان جامع از میان جامعه دانشگاه­های دولتی و دو دانشگاه خیام و سجاد از میان جامعه دانشگاه­های غیردولتی بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی­های مورد مطالعه نیز در دانشگاه­ دولتی فردوسی به روش تصادفی ساده و در دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد به روش سرشماری  براساس داده­های دفتر آمار و اطلاعات هر دانشگاه انتخاب شدند. در نهایت تعداد آزمودنی­های نمونه دانشگاه­های دولتی (فردوسی) برابر با ۱۴۵ نفر، و تعداد آزمودنی­های نمونه دانشگاه­های غیردولتی ۴۴ نفر (۲۵ نفر در دانشگاه غیردولتی خیام و ۱۹ نفر در دانشگاه غیردولتی سجاد) بودند. ابزار مورد استفاده پژوهش دو پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (۱۹۸۵) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی اجتماعی براساس نظریه دیز (۱۹۹۸) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی به ترتیب ۹۸/۰ و ۹۴/۰ به دست آمد و روایی تحلیل عاملی هر دو پرسشنامه به تأیید رسید. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های مقایسه میانگین با ارزش ثابت، رگرسیون ساده، و آزمون مقایسه میانگین برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: ۱) میزان انطباق رفتاری مدیران با سبک رهبری تحولی و همچنین میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان در دانشگاه فردوسی و دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد بالاتر از حد متوسط بود. ۲) بین سبک رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشت و سبک رهبری تحولی مدیران قابلیت پیش­بینی­ کارآفرینی اجتماعی کارکنان را در دانشگاه فردوسی و دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد داشت. ۳) بین میزان کارآفرینی اجتماعی دو گروه دانشگاه دولتی (فردوسی) و غیردولتی (خیام و سجاد) تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. ۴) تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت و سن کارکنان روی میزان انطباق رفتاری مدیران با سبک رهبری تحولی و همچنین تأثیر رشته تحصیلی کارکنان روی میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان در هر دو گروه دانشگاه­ها معنی­دار نشد. ۵) اما دو متغییر جنسیت و سن کارکنان روی میزان کارآفرینی اجتماعی آنان در دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد تأثیرگذار بود. در حالی که تأثیرگذاری این دو متغییر روی کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه­ فردوسی مشاهده نشد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری بر اساس مدل بس و اولیو