پرسشنامه رایگان بررسی میزان مداراگری معلمان

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان مداراگری معلمان

پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغییر پیش بین سعه صدر انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی شامل معلمان نواحی 1 و2و3 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 بوده اند که حجم نمونه 110نفر تعیین شد و از آنان خواسته شد تا به پرسشنامه سعه صدر سفران (1984) و سبک تدریس موسی پور (1377) پاسخ دهند.پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که سعه صدر معلمان پیش بین مناسبی برای ترجیح سبک تدریس معلمان نیست، و سعه صدر معلمان از سطح متوسطی برخوردار است، سبک تدریس مرجح و غالب معلمان سبک فعال است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که معلمان مورد مطالعه، در مولفه هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه های انسانگرایی است نمره کمتری نسبت به سایر مولفه های بدست آورده اند، از اینرو پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت به آموزه های انسان گرایی توجه بیشتری مبذول شود و محققان بعدی در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و بالاخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان مداراگری معلمان