پرسشنامه رایگان سبك های مدیریت تعارض مدیران

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك های مدیریت تعارض مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط منابع قدرت و سبك های مدیریت تعارض مدیران در مدارس متوسطه شهر نیشابور انجام پذیرفته است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است كه آیا بین هر یك از منابع قدرت و سبك های مدیریت تعارض مدیران ارتباط معنی داری وجود دارد؟ منابع قدرت مدیران در این پژوهش طبق تقسیم بندی فرنچ و راون عبارتند از: پاداش، مرجعیت، تنبیه، قانون و تخصص. همچنین سبك های مدیریت تعارض طبق تقسیم بندی توماس عبارتند از: گذشت، همكاری، رقابت، مصالحه و اجتناب. نمونه مورد پژوهش به روش سرشماری انتخاب شده و شامل كلیه مدیران دبیرستانهای شهر نیشابور (.نمونه مورد پژوهش به روش سرشماری انتخاب شده و شامل كلیه مدیران دبیرستانهای شهر نیشابور (N=52) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینكین(1989) و پرسشنامه مدیریت تعارض واتسون، ولی وملفورد(1981) كه به ترتیب برای تعیين نوع منابع قدرت و سبك های مدیریت تعارض مدیران به كار رفته و به وسیله مدیران تكمیل شده است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی و از نوع همبستگی است. روش آماری برای سؤال اصلی پژوهش و سؤال های فرعی شماره 7 و 8، ضریب همبستگی اسپیرمن(rs) و برای سؤال های فرعی شماره 1 الی 6 روش u مان- ویتنی بوده است. نتایج آزمون در سطح (a=0/05) به قرار زیر است: 1. بین منبع قدرت مرجعیت با سبك های مدیریت تعارض همكاری، رقابت و اجتناب و بین منبع تنبیه و سبك های همكاری و رقابت و بین منبع قدرت قانون و سبك تعارض گذشت ارتباط معنی داری وجود دارد. 2. بین مدیران مرد و زن در منابع قدرت پاداش، مرجعیت، تنبیه و قانون و همچنین سبك های مدیریت تعارض همكاری، مصالحه و اجتناب تفاوت معنی داری وجود دارد. 3. بین مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت و غیر مدیریت در منابع قدرت، قانون و تخصص و سبك مدیریت تعارض رقابت تفاوت معنی داری وجود دارد. 4. بین مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی در منبع قدرت تنبیه و سبك مدیریت تعارض گذشت تفاوت معنی داری وجود دارد. 5. بین سابقه مدیریت مدیران با منابع قدرت و سبك های مدیریت تعارض ارتباط معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك های مدیریت تعارض مدیران