پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی در مورد شغل، اوقات فراغت، بیکاری، زندگی اجتماعی بوده و با هدف بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي فرزندان عقب مانده ذهني طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 37

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل 90 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه جمع گرايي فرهنگي، خودپنداره وابسته و سازگاري اجتماعي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل 90 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسي رابطه سلامت روان و سازگاري اجتماعي نوجوانان با توجه به نوع محل سكونت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل 90 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين دلبستگي به والدين و سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان راهنمايي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج