پرسشنامه رایگان وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس بر اساس رویكرد پست مدرن

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس بر اساس رویكرد پست مدرن

چکیده:

در پژوهش حاضر وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس شهر مشهد بر اساس رویكرد پست مدرن ( پسا نوگرا ) مورد بررسی قرار گرفت.آموزه های پست مدرن در روابط انسانی از دید صاحب نظرانی چون فرانسوا لیوتارا و ریچارد رورتی ، شناسابی و براساس آ نها وضعیت روابط انسانی درمدیریت آموزشگاهی ارزشیابی شد. سوال های اساسی این تحقیق عبارتند از: 1- چه شباهت هایي بین مدیریت روابط انسانی مدارس راهنمایي شهر مشهد با آموزه های پست مدرن در این باره وجود دارد؟ 2- چه تفاوت هایي بین مدیریت روابط انسانی مدارس راهنمایي شهر مشهد با آموزه های پست مدرن در این باره وجود دارد؟ جامعه آماری شامل كلیه مدارس راهنمایي تحصیلی شهر ميشهد است كه نمونه ای 170 نفری از كاركنان ( معلمان، معاونان و دفترداران ) مدارس فوق به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است كه دوازده آموزه پست مدرن همچون زبان و گفتگو، نقش موثرIt مركز زدای و… را با 37 سوال می سنجد. داده ها بوسیله نرم افزار آماری spss تحلیل شده و به كمك آزمون t ( مقایسه میانگین با یك عدد ثابت ) و نیز آزمون دو جمله ای نتایج زیر به ست آمد. پاسخ سوال اصلی اول مدارس مورد پژوهش در شش آموزه. 1- استفاده از زبان و گفتگو 2- احترام و توجه به غیر 3- تساهل و مدارا با مخالفان 4- خود آفرینندگی وخلاقیت 5- تكثیر فرهنگی و احترام به آداب و رسوم فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها ی دیگر 6- خودگردانی و تیم های خود گردان، با روابط انسانی پست مدرن شباهت قابل قبولی دارند. پاسخ سوال اصلی دوم مدارس مورد پژوهش در شش آموزه. 1- فراغت از تحلیل هزینه و فایده نفع طلبی شخصی 2- مرز شكنی 3- مشاركت 4- مركز زدایي 5- اهمیت روابط 6- نقش موثر IT در شكل دهی روابط انسانی با آموزه های پست مدرن تفاوت دارند. همچنین داده های جنبی نشان داد بین روابط انسانی مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد اما متغیرهای ناحیه، سابقه، كار، مدرك تحصیلی و رشته تدریس بر پاسخ آزمودنی تاثیری ندارد. به عبارتی فقط متغیر جنسیت بر پاسخ ها موثر است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس بر اساس رویكرد پست مدرن