پرسشنامه رایگان روش های رهبری

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه روش های رهبری

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای معرفت‌شناختی مدیران مدارس ابتدايی و متوسطه و رابطه آن با سبك رهبری آنان صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این اهداف، باورهای معرفت‌شناختی و سبك رهبری كلیه مدیران مدارس ابتدایي و متوسطه شهرستان طبس (N=96) به شیوه سرشماری و با استفاده از دو پرسشنامه سنجش باورهای معرفت‌شناختی و پرسشنامه سبك رهبری مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علمی ـ مقایسه‌ای بوده است و به منظور تحلیل داده‌ها با توجه به فرضیه تحقیق از آزمونهای آماری تحلیل واریانس، آزمون T آزمون لامدا استفاده شده است و نتایج با اطمینان 95% به شرح زیر بدست آمده است:‌ 1- بین باورهای معرفت‌شناختی مدیران دارای سبك‌های رهبری مختلف تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا كه مدیرانی كه به باورهای معرفت‌شناختی ساده دانستن علم، مطلق دانستن دانش، ذاتی تلقی كردن یادگیری و سریع دانستن فرآیند یادگیری اعتقاد كمتری دارند دارای سبك رهبری رابطه‌مداری و وظیفه‌مداری قوی‌تری هستند. 2- بین باورهای معرفت‌شناختی مدیران مدارس ابتدایي و متوسطه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا كه مدیران مدارس متوسطه در باورهای معرفت‌شناختی نمره پایين‌تری كسب كرده‌اند در حالی كه باورهای معرفت‌شناختی اكثر مدیران مدارس ابتدایي بالاتر است. 3- بین سبك رهبری مدیران مدارس متوسط و ابتدایي تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به گونه‌ای كه در مدارس متوسطه اغلب مدیران دارای سبك رهبری رابطه‌مدار ـ وظیفه‌مدار قوی می‌باشند در حالیكه در مدارس ابتدایي اكثر مدیران دارای سبك رهبری رابطه‌مداری ـ وظیفه‌مداری ضعیف می‌باشند. 4- بین باورهای معرفت‌شناختی مدیران دارای سبك‌های رهبری مختلف در مدارس متوسطه تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به طوری كه مدیرانی كه در باورهای معرفت‌شناختی ساده دانستن علم، مطلق دانستن علم ذاتی تلقی كرده یادگیری و سریع دانستن فرآیند یادگیری نمرات كمتری كسب كرده‌اند، دارای سبك رهبری رابطه‌مدار ـ وظیفه‌مدار قوی هستند در حالیكه مدیرانی كه در این باورها نمرات بیشتری كسب كرده‌اند دارای سبك رابطه‌مداری ـ وظیفه‌مداری ضعیف می‌باشند. 5- بین باورهای معرفت‌شناختی دارای سبك‌های رهبری مختلف در مدارس ابتدایي تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به عبارتی مدیرانی كه اعتقاد اندكی به باورهای معرفت‌شناختی دارند، در سبك رهبری نمرات بیشتری كسب كرده‌اند و مدیرانی كه اعتقاد بیشتری به این باورها دارند دارای سبك رهبری رابطه‌مدار ـ وظیفه‌مدار ضعیف می‌باشند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه روش های رهبری