پرسشنامه رایگان روابط چند بعدی خود ـ بدن

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه روابط چند بعدی خود ـ بدن

چکیده

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هشت مرحله‌اي کش بر بهبود تصویر بدن و تعهد زناشویی در رنان متاهل انجام گرفت.

روش : پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش کلیه زنان متأهل داوطلب شرکت در گروه درمانی مراجعه کننده به کلینیک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-93 بودند. از بین داوطلبین 16 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب و در دو گروه 8 نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. قبل از اجرای گروه درمانی ابزار پژوهش (پیش‌آزمون) که شامل پرسشنامه چند بعدی خود ـ بدن و تعهد زناشویی آدامز و جونز بود بین آزمودنی‌ها تکمیل گردید. بعد از انجامده جلسه درمانی90 دقیقه‌اي در 5 هفته دوباره ابزار پژوهش توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید(پس آزمون) .

یافته‌ها:  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری کوواریانس استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که گروه آزمایش پس از دریافت  گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کش بهبود معناداری در تصویر بدنی و تعهد زناشویی نسبت به گروه کنترل نشان داد.

نتیجه‌گيري: گروه درمانی شناختی – رفتاری کش تأثیر معناداری در بهبود تصویر بدن و  بهبود تصویر بدن تاثیر معناداری در افزایش تعهد زناشویی دارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که بهبود تصویر بدنی تأثیر معناداری در بهبود تعهد زناشویی دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه روابط چند بعدی خود ـ بدن